Fiskets gang uke 48

Publisert: av Roar Bjånesøy

Full fart i låssettings-fiske etter nvg-sild i Kvænangen men ganske beskjedene kvantum i andre fiskeri denne uken

NVG-sild
Med vesentlig mindre deltagelse fra den større havgående flåte ble også ukekvantumet kraftig redusert fra forrige ukes kvantum på nesten 29 000 tonn til knappe 16 000 tonn i denne uke. Allikevel må fisket betegnes som godt for den flåten som er i aktivitet, da spesielt på Kvænangen hvor storparten av låssetting foregår. Fordelingen fra de forskjellige gruppene er to ringnotfangster på til sammen 2 070 tonn med sild av størrelsen 375 gram i snitt.

Begge fangstene tatt 80 – 90 n.m. nordvest av Skomvær. En båt fra trålgruppen har tatt en fangst på 340 tonn, fisket i samme område. Av kystgruppens båter har tre fartøyer vært i dette området og meldt inn nesten 600 tonn til sammen. Snittstørrelsen er det samme som for ringnot. På Kvænangen har både større og mindre kystflåte vært i stor aktivitet og den flåten som tar om bord egen fangst, såkalte direktehåvere, har fisket 6 900 tonn. Låssetterne, som leverer til føringsfartøy, har fisket 5 760 tonn. Silda som er i dette området er som kjent vesentlig mindre enn det som fiskes ut i havet, snitt fra 210 til 280 gram, og med et totalt vektet snitt på 245 gram.

Ut over dette er det på Trøndelagskysten tatt to fangster på til sammen 80 tonn og fra Helgeland / Saltenområdet tre fangster på til sammen 50 tonn. Alle disse fangstene er levert til indirekte konsum.
Kommende uke forventes fremdeles en del «trykk» i fisket på Kvænangen, men mange fartøyer er ferdig med sin kvote for i år. Kvoteoversikten for NVG-sild, alle grupper, viser nesten 40 000 tonn i rest, men av dette er ca. 15 000 tonn tilgjengelig flex av neste års kvote. Også de trål og ringnotbåtene som har kvote igjen forventes å komme med fangst de første dagene.

Nordsjøsild
Det ble et lite kvantum nordsjøsild denne uke, kun knappe 600 tonn. Av dette er det en fangst på 95 tonn tatt i Oslofjorden, Larvikområdet og levert til konsum i Danmark. Resten er tatt i EU sonen, på Fladengrunn, enten som bifangst i andre trålfiskeri eller som direktefangst i nordsjøsild fiske. Alle disse fangstene er levert til indirekte konsum. Kvotemessig er det en del nordsjøsild igjen å fiske, kvoteoversikten for ringnotflåten viser ca. 28 600. Men trekker man fra disponibel flex som ligger inne i dette tallet med 12 700 tonn er restkvantumet for dette år knappe 16 000 tonn.

Ser vi på fartøynivå ser vi at det er mange fartøy som har igjen et kvantum som de trolig vil sette igjen til neste år. Utfordringen for den del av flåten som har noe større kvantum igjen er at det i den siste tiden bare er i EU sonen det har vært sild tilgjengelig i noen vesentlig grad og restkvoten her er bare knappe 3000 tonn.

Havbrisling / kystbrisling
30.november gikk fristen ut for de å ta utseiling i havbrislingfiske for de båtene som hadde utseiling etter den opprinnelige trekningsliste. Etter denne dato var det plass for et nytt fartøy og åtte båter meldte sin interesse. Kriteriet for å få denne plassen var at plassen skulle tildeles den båten som var påmeldt og hadde laveste nummer på den opprinnelige liste. Denne plassen gikk til «Krossøy».

Dermed er det fem båter som nå jakter havbrisling, enten på hele sin kvote eller, for noen, sine restkvantum med dette fiskeslaget. Et fartøy var inne og leverte 240 tonn for så og gå tilbake på feltet. Siste del av uken var det dårlige værforhold, men fra lørdag / søndag bedret dette seg. Rapport fra feltet forteller at søndag bare var små kvantum som var fisket.

I kystbrislingfiske er det tatt en fangst på 40 tonn i Oslofjorden. Størrelsen på denne fisken var 60 stk. pr. kg. og fangsten ble levert til kjøper i Sverige.

 


Makrell / hestmakrell
I makrellfiske er det kvotemessig bare «smuler» igjen. Tre kystbåter meldte inn fangster på til sammen 460 tonn. Alle fangstene er tatt ved Shetland, en på sørøstsiden og to på sørvestsiden av øygruppen.
Av hestmakrell er det denne uke ikke tatt fangster av den havgående flåte. Det som er fisket er på kysten og totalkvantumet ble beskjedene ca. 80 tonn fordelt på fem fangster. I tillegg er en liten fangst på 15 tonn bifangst fra en «kantentråler». Fangstene på kysten er tatt fra Møre i nord til Vindafjorden i sør.

 

Indirekte konsum
Utenom det som er nevnt tidligere er det fisket 180 tonn kolmule og 1 840 tonn øyepål til indirekte konsum. Øyepålen er i all hovedsak fisket i EU sonen og det er seks fartøy som har vært der, mens en har vært i «kanten».

Bergen 3. des.-18
Odd Fredrik Andersen

           

Siste nytt