Stort vekstpotensial for verdiskapningen i nord

Publisert: av Camilla Klævold

En ny rapport fra SINTEF tar for seg verdiskapningspotensialet for havnæringene i Nord-Norge

Rapporten fra SINTEF er bestilt av LO, Industri Energi, Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmannsforbund, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Industri, Norsk rederiforbund og Norsk olje og gass.

Rapporten ble presentert for Faglig forum for forvaltningsplanene og Fiskarlaget for å understreke verdiskapingspotensialet for næringene i nord. Fiskarlaget var vertskap for anledningen og nesten alle som er representert i forumet fikk til å stille i møtet.

Det kommer fram i rapporten at Nord-Norge "er i særstilling hva gjelder tilgang på havressurser, med blant annet 60 prosent av det norske sjøarealet innenfor grunnlinjen. Mulighetsstudien viser et betydelig vekstpotensial for fiskeri og havbruk, maritim, samt olje og gass...Fremtidig vekst vil være avhengig av et videre fokus på bærekrafitg ressursforvaltning, forutsigbare rammevilkår og teknologiutvikling."

Les hele rapporten her:


Faglig forum er en rådgivende gruppe i arbeidet med helhetlig og økosystembasert havforvaltning. Forumet har ansvar for å utarbeide det samlede faglige grunnlaget for oppdateringer og revideringer av forvaltningsplanene. Arbeidet gjøres i samarbeid med gruppen for overvåking av de marine økosystemene (Overvåkingsgruppen).

Faglig forum består av:

- Fiskeridirektoratet
- Havforskningsinstituttet
- Kartverket
- Kystverket
- Miljødirektoratet
- Norges vassdrags- og energidirektorat
- Norsk Polarinstitutt
- Oljedirektoratet
- Petroleumstilsynet
- Sjøfartsdirektoratet
- Statens strålevern
- leder av gruppen for overvåking av de marine økosystemene (Overvåkingsgruppen).

Siste nytt