Vil ha etikk inn i sjømatutdannelse

Publisert: av Camilla Klævold

«13-partssamarbeidet» legger i dag fram en rapport som foreslår å innføre etikk og samfunnsansvar som fag i sjømatutdannelsene, og utvikle felles etiske retningslinjer for sjømatnæringen

Arbeidsgruppen «Etikk» har bestått av seks av de tretten partene i det såkalte «13-partssamarbeidet». Rapporten presenteres tirsdag 4. desember under et møte i Bergen.

Etikkarbeidsgruppen slår fast at sjømatnæringen arbeider innenfor et demokratisk fundert regelverk som er fremforhandlet ved medvirkning og medbestemmelse i alle ledd.

All virksomhet skjer med utgangspunkt i aktørenes tillatelser og adgang til å utnytte fellesskapets ressurser og arealer. I lys av det stilles det krav til høy etisk kompetanse og bevissthet, understreker gruppen i sin rapport og slår fast at: «Brudd på lover og reguleringer undergraver bærekraft og forvaltning og skader miljø, næring og samfunn.»

Etikk som fag
Det er flere utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdanning som er aktuell for sjømatnæringen. Norges fiskerihøgskole (NFH) ved Universitetet i Tromsø er den med mest spesialisering innen fagområder knyttet til fiskeri og havbruk.

I rapporten foreslås det også fagemner i bolker på andre utdanninger, både på universitetsnivå og knyttet til yrkesfagutdanning.

Etikk i næringen
I rapporten vises det til at formålet med å utvikle felles etiske regler i sjømatnæringen er å sikre rettferdig og ansvarlig utnyttelse av våre felles areal- og havressurser og klargjøre forventninger til adferd. Arbeidsgruppen påpeker at et flertall velger å følge reglene fordi noe annet ville være galt. Samtidig understrekes det at det også er viktig at regelverket oppfattes som forståelig og godt begrunnet.

Les hele saken og rapporten på Fiskarlaget sine sider:

Siste nytt