Åpner for mer struktur og vil sikre god markedsadgang

Publisert: av Roar Bjånesøy

Også bekjempelse av ulovlig fiske og mer forskning, inkludert på arter som idag ikke er beskattet, er med i den nye regjeringsplattformen

Fiskeri
Våre felles fiskeriressurser er en evigvarende ressurs som kan bidra til vekst og verdiskaping i hele landet, forutsatt en ansvarlig forvaltning. Regjeringen vil derfor basere sitt uttak av havressursene på faglige råd, og bekjempe ulovlig fiske. Det er fortsatt behov for aktiv forvaltning av store sjøpattedyr. Forskning og kunnskapsutvikling er viktig for å øke mulighetene for å beskatte arter som i dag ikke utnyttes kommersielt. Regjeringen vil hindre unødvendig regulering av flåten og modernisere kvoteordningen.

Regjeringen vil:
 Styrke Norge som sjømatnasjon og sikre god markedsadgang for norske produkter.
 Legge til rette for en bærekraftig fiskerinæring som også skal være lønnsom og innovativ.
 Vurdere nye tiltak som kan bidra til rekruttering og utvikling i næringen.
 Sikre optimal og bærekraftig utnyttelse av fiskebestandene.  At årlige totalkvoter fastsettes basert på faglige råd.
 Gi strukturendringsmuligheter for fartøy over 11 meter, og vurdere strukturering under 11 meter.
 Legge frem en ny stortingsmelding om pliktsystemet.
 Legge frem en stortingsmelding om kvotesystemet basert på Eidesen-utvalgets utredning.
 Trappe opp kampen mot ulovlig fiske.
 Arbeide for at det blir skapt større verdier av hver kilo fisk og andre marine ressurser.
 Øke den nasjonale satsingen på forskning innenfor hvitfisknæringen, blant annet på fangstmetoder, bearbeiding, levendelagring, logistikk og markedsføring.

Se hele den politiske plattforms-dokumentet her


At Norge skal være en ledende Hav-nasjon er også med i meldingen:


Norge skal være en ledende havnasjon. For å oppnå dette vil regjeringen bidra til bærekraftig verdiskaping og sysselsetting i havnæringene. Viktige virkemidler vil være gode rammebetingelser, kunnskaps- og teknologiutvikling, og styrking av havnæringenes internasjonale konkurransekraft. Havet skal være et sentralt interesseområde for norsk utenriks- og utviklingspolitikk ved å vektlegge bærekraftig bruk og verdiskaping, rene og sunne hav. Bærekraftig bruk av hav er også viktig i utviklingspolitikken.

Regjeringen vil følge opp tiltak og initiativer fra havstrategien "Ny vekst, stolt historie", stortingsmeldingen "Hav i utenriks- og utviklingspolitikken", nordområdestrategien og bioøkonomistrategien, og iverksette initiativer knyttet til plast i havene.

Regjeringen vil:
 Styrke Norges profil som havnasjon.
 Arbeide for å utvikle havnæringene.
 Arbeide for å utvikle eksisterende og nye arbeidsplasser basert på havets ressurser.
 Legge til rette for en konkurransekraftig maritim næring i Norge.
 Ha konkurransedyktige skipsregistre.
 Videreføre nettolønnsordningen for sjøfolk.
 Ha en konkurransedyktig rederibeskatning.
 Gi de marine og maritime næringene muligheter til å teste ut i løsninger i fullskala gjennom Demo HAV.
 Bidra til innovasjon gjennom økt næringsrettet forskning på tvers av havnæringene.
 Videreutvikle regjeringens strategi for flytende vindkraft.
 Følge opp arbeidet med Ocean Space Centre.

Siste nytt