Økning i antall fiskefartøy.....og fiskere

Publisert: av Roar Bjånesøy

Ved utgangen av 2017 var det registrert 6 136 fiskefartøy og 11 316 fiskere i Norge.

Det er i gruppen under 11 meter at antallet øker mest og det er nok spesielt fisket etter leppefisk som har ført til flere registrerte fiskefartøy, sier seksjonssjef Anita Kjeilen Steinseide ved Fiskeridirektoratets statistikkavdeling.

Antall fiskefartøy er økt med 3,2 prosent, mens antall fiskere i fiskermanntallet er økt med 0,7 prosent sammenlignet med utgangen av 2016.


Dette viser foreløpige oversikter utarbeidet av Fiskeridirektoratet.

Antall registrerte fiskefartøy er økt fra 5 947 ved utgangen av 2016 til 6 136 ved utgangen av 2017. Det var også en økning i antall registrerte fiskefartøy fra 2015 til 2016. Det er i de minste størrelsesgruppene under 10 meter og 10 til 11 meter at antall fartøy øker med henholdsvis 169 og 50 fartøy. Innenfor størrelsesgruppene 15-21 meter og 21-28 meter er antall fartøy redusert med henholdsvis 10 og 8 prosent, mens det for de øvrige gruppene er relativt stabilt.

 

Flere fiskere

Fiskere som har fiske som hovedyrke (blad B) er økt fra 9 426 i 2016 til 9 493 fiskere i 2017 (+0,7 prosent), mens antall fiskere som har fiske som biyrke (blad A) er økt med 13 personer til 1 823 i 2017.

Det var registrert 310 kvinner med fiske som hovedyrke ved utgangen av 2017. Ved utgangen av 2016 var det registrert 273 kvinner med fiske som hovedyrke.

– Blant fiskere som har fiske som hovedyrke viser alderssammensetningen at 20 prosent er under 30 år og 21 prosent er 60 år og eldre. Disse andelene varierer ikke mye fra år til år, men over tid har det vært en økning i andelen eldre fiskere, mens tendensen har vært motsatt for yngre fiskere, sier Steinseide.

Fordelt på fylker

I tabellene under finner du utviklingen i antall fiskere totalt og fordelt på hovedyrke og biyrke i perioden 1990-2017, fordelt på fylker og aldersgrupper. Tabellene viser også utviklingen i antall registrerte fiskefartøy fra 2002 til 2017 fordelt på fylker og størrelsesgrupper.

Fiskermanntallet t.o.m. 2017

Fartøy i merkeregisteret t.o.m. 2017

Fiskeridirektoratet vil publisere statistiske oversikter over utviklingen i antall fiskere og fiskefartøy i Fiskeridirektoratets statistikkbank og i publikasjonen «Fiskefartøy, fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradganger» som er tilgjengelig på våre nettsider.

Informasjon om utvikling i antall fiskere og fiskefartøy på kommunenivå for 2017 vil bli offentliggjort 11. januar 2018.

Flere registrerte fiskefartøy under 11 meter

Se for øvrig Fiskeridirektoratets statistikkbank for flere detaljer.

Siste nytt