Norges Sildesalgslag ber om mekling.

Publisert: av Jarle A. Hansen

 

Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag møttes i Bergen 6. desember 2017 for å drøfte avtale mellom partene om minstepriser m.m. for fangster som skulle omsettes til fiskemel og – olje i 2018.

Men…

Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag møttes i Bergen 6. desember 2017 for å drøfte avtale mellom partene om minstepriser m.m. for fangster som skulle omsettes til fiskemel og -olje i 2018.
Partene ble i det vesentlige enige under drøftingene, - det gjenstod kun å finne omforente formuleringer på to punkter:

  • Om gjennomføring av lossing ved levering, og
  • Tobis fisket i EU-sonen. 

Norges Sildesalgslag satt etter dette opp et forslag til avtale mellom partene, men etter nesten sju uker, fikk laget til svar fra Sjømat Norge at avtalen ikke kunne signeres siden Sjømat Norge ønsker å koble avtalens innhold mot omsetningsbestemmelsene for utenlandske landinger i Norge. Dette forbeholdet dukket først opp etter nyttår, og grunnen som av Sjømat Norge oppgis for ikke å undertegne, faller utenfor spørsmål det skal mekles om.

Siden man dermed mangler avtale og at Sildelaget slik saken står, ensidig må fastsette minstepriser for råstoff til mel og olje, ønsker Norges Sildesalgslag å orientere meklingsnemnda om situasjonen. Norges Sildesalgslag ønsker ikke å fastsette ulike omsetningsbestemmelser basert på hvilket flagg et fartøy fører når det vil omsette fangst gjennom laget. Det skal være like konkurransevilkår for alle aktører som benytter Sildelagets markedsplass.
Norges Sildesalgslag har derfor bedt meklingsnemnda vurdere grunnlaget for mekling. Når avtale ikke foreligger, vil Sildelaget i forbindelse med mekling, melde at følgende forhold blir vurdert endret dersom det ikke oppnås enighet mellom partene.

  • Bestemmelsen om minstepris på tobis fisket i EU-sonen.
  • Bestemmelsen om lossing.
  • Delingsforholdet innarbeidet i minstepriskalkylen som i dag er 60 % til fisker og 40 % til kjøper. Kjøpersiden har ikke vært villig til å dokumentere at delingsforholdet er riktig i forhold til reelt tall, heller ikke historiske data.

Norges Sildesalgslag avventer videre saksgang. I påvente av mekling, vil Norges Sildesalgslag praktisere de minstepriser som følger av avtalen mellom partene for 2017.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Adm. dir. Paul Oma i Sildelaget.  

Siste nytt