"Sildelaget i 100" og organisering

Publisert: av Line Dale Nilsson

I forbindelse med Sildelagets 90-årsjubileum i 2017 vedtok laget en ny strategi.

I 2017 markerte Sildelaget sitt 90 års-jubileum under Årsmøtet. I den forbindelse vedtok laget en ny strategi som heter «Sildelaget mot 100». Som navnet tilsier skal strategien styre lagets arbeid de neste 10 år.

Et av de vedtatte strategiske grepene er å styrke og utvikle organisasjonen. Det var derfor naturlig å se på hvordan Sildelagets administrasjon var organisert. Organisasjonsplanen hadde stort sett stått uendret siden 1989. Resultatet har blitt at Sildelaget fra og med 1. januar 2018 foretok noen organisatoriske endringer i administrasjonen.

Den overordnede målsettingen for omorganiseringen har vært at administrasjonen mer effektiv skal bidra til å gjennomføre Sildelagets strategi. En flatere struktur, færre ledere, mer effektive beslutningsprosesser, større grad av delegering av ansvar og effektivisering av administrasjonen vil bidra til dette.

De største endringene er:

• IT-avdelingen er skilt ut fra Økonomiavdelingen, og fremstår som en egen fagavdeling. Dette har sammenheng med Sildelagets satsing på en ytterligere digitalisering av Sildelagets tjenester.
• Kontrollvirksomheten er i den nye strategien å betrakte som en av Sildelagets kjerneoppgaver. Vi har derfor skilt ut Kontrollavdelingen fra Salgsavdelingen.
• Salgsavdelingen vil i fremtiden også ha ansvar for lagets markedsrettede virksomhet, og navnet blir endret til Salgs- og markedsavdelingen.

Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen er nå en stabsavdeling hvor også Sildelagets informasjonsvirksomheten er tillagt. Nytt viktig satsingsområde er å fremme bedre samarbeid med øvrige organisasjoner i fiskerinæringen og utvikle området samfunnskontakt.

Jeg har tro på at vi med disse organisatoriske grepene er enda bedre rustet til å møte Sildelagets utfordringer i det kommende 10-året sier adm. dir. Paul Oma.

 Her er den nye organisasjonen:

Siste nytt