Nye regler for kystflåtens lasterom

Publisert: av Roar Bjånesøy

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag endret begrensninger for lasterom i kystflåten. Nå skal færre rom regnes som lasterom. 

- Endringen vil gjøre regelverket enklere for fiskerne og sørge for likebehandling. Endringen har ingenting å si for fordelingen av fisk mellom fartøygruppene. Kvotene ligger fast, men fartøyeiere får større frihet til å utforme båtene sine sånn de mener det er hensiktsmessig, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Når lasteromsbegrensninger først ble innført var det for å regulere fangsten. I dag er de største fartøygruppene i kystflåten regulert med fartøykvoter, så øvre størrelsesgrense for kystfiskeflåten har lite å si for hvor mye fisk som tas ut av havet.

De nye reglene innebærer at bare lasterom som kan benyttes til føring av fangst skal regnes inn i begrensningen på 500 kubikkmeter. Det tidligere regelverket inkluderte både vanntanker og miljøtanker i beregningen av lasterom.

- Det kan ikke være sånn i 2018 at vi har et regelverk som begrenser fiskernes muligheter til å velge miljømessige løsninger, sier fiskeriminister Sandberg.

Departementets vedtak innebærer:
Den alminnelige størrelsesgrensen for kystfiskefartøy skal fortsatt være på 500 kubikkmeter lasteromsvolum, men færre rom skal heretter regnes som relevante lasterom.
En egen definisjon av hva som er relevante lasterom fastsettes i en ny bestemmelse i deltakerforskriften § 2 bokstav d for å unngå unødig tvil om hva som er gjeldende rett. Det vil i all hovedsak bare være lasterom som kan benyttes til føring av fangst som vil være relevante.

Relevant lasterom defineres etter dette som "det totale volumet til et fartøys lasterom og tanker, herunder fryserom, kasserom og rom tilkoblet RSW-anlegg, som lovlig kan benyttes til føring av fangst. Lasterom og tanker som er innredet eller utrustet slik at de lovlig kan benyttes til føring av fangst skal regnes med i lasteromsvolumet selv om de ved avblending eller på andre lett reverserbare måter er gjort ubrukelige for føring av fangst."
Forskriften gir også en oversikt over en rekke rom som ikke lenger vil være relevante lasterom. Fiskeridirektoratet vil kunne gi retningslinjer som utfyller hva som skal regnes som relevant lasteromsvolum.

Departementets vedtak i dag har ingen betydning for hva som defineres som øvre størrelsesgrenser for fartøy som tildeles torsketråltillatelse, seitråltillatelse, reketråltillatelse, pelagisk tråltillatelse eller ringnottillatelse etter konsesjonsforskriften.

Forskrift om endring av forskrift 20. desember 2017 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2018 (deltakerforskriften) mv.

Høring endring av lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for kystfartøy

Siste nytt