Ønsker et felles fiskarlag

Publisert: av Camilla Klævold

Fiskarlaget Nord og Nordland Fylkes Fiskarlag har satt i gang dialog om en sammenslåing til Nord-Norges Fiskarlag

Dette skriver Fiskarlaget i en pressemelding.

Ledelsen i Fiskarlaget Nord og Nordland Fylkes Fiskarlag har gjennomført samtaler for å følge opp begge lagenes årsmøtevedtak om at en skal søke å foreta en sammenslåing av laga til et Nord-Norges Fiskarlag.

Fiskarlaget Midt-Norge har tidligere signalisert en viss interesse for å være med i et slikt samarbeid. Dette laget hadde ikke anledning til å delta på nevnte møte.

Dette opplyser styreleder i Fiskarlaget Nord, Roger Hansen og styreleder Jan Fredriksen i Nordland Fylkes Fiskarlag.

I forbindelse med en slik sammenslåing er det mange ting som skal på plass, bl. a sammensetning av styrende organer, representasjon, nye vedtekter m.v. Samtalene vil derfor fortsette i tiden fremover der en søker å finne gode omforente løsninger på forannevnte.

Norges Fiskarlag skal avholde sitt neste landsmøte 30. – 31. oktober 2019. Det er en målsetting at en skal ha kommet til enighet i god tid før Landsmøtet slik at de to involverte laga kan få avholdt separate årsmøter som kan gi sin tilslutning til det resultatet som er fremforhandlet. I tillegg må det foretas en formell nedlegging av fylkesfiskarlagene. Etter at slike årsmøter er avholdt tenkes det at en må ha et konstituerende møte i det nye Nord-Norges Fiskarlag for å foreta valg og trekke opp rammer for det fiskeripolitiske arbeidet i organisasjonen.

Styrene i de to fylkesfiskarlaga skal også involveres i dette arbeidet frem mot endelig avklaring opplyser styrelederne Roger Hansen og Jan Fredriksen.

Siste nytt