Anbefaler å overføre makrellkvoten til 2019

Publisert: av Camilla Klævold

Landsstyre i Fiskarlaget har anbefalt Fiskeridirektoratet å overføre makrellkvoten i lukket gruppe til 2019

I vedtaket vises det til arbeidet som har pågått for å etablere en felles reguleringsgruppe i kystgruppens makrellfiske fra og med 2019. Fiskarlaget forutsetter at dette blir en realitet fra og med 2019, og da vil det være naturlig at gjenstående makrellkvote i lukket kystgruppe overføres til 2019, og fordeles på alle fartøyene i den nye reguleringsgruppen.

Norges Fiskarlag mener dette er den mest balanserte løsningen hvor det tas hensyn til alle fartøyene innenfor de tre reguleringsgruppene i kyst.Fiskarlaget går dermed i mot ytterligere refordeling i kystgruppen i 2018.

Her er hele vedtaket:

«Norges Fiskarlag viser til mottatt e-post fra Fiskeridirektoratet datert 30.10.2018 og konstaterer at det fra nevnte dato gjenstår om lag 3 500 tonn av garn- og snøregruppens makrellkvote og 1 340 tonn av gruppekvoten til notgruppen under 13 meter som «må» fiskes i 2018.  Når det gjelder notgruppen på 13 meter og større, så har disse en restkvote på 5 650 tonn, hvorav 1 732 tonn kan overføres til 2019. Det legges til grunn at denne gruppen kommer tilnærmet til å fiske opp sin gruppekvote i 2018.

I arbeidsutvalgsvedtak 13/18 av 15.10.2018 anbefalte Fiskarlaget en refordeling innenfor garn- og snøregruppen og notgruppen under 13 meter for å bidra til at årets makrellkvoter skulle oppfiskes. I samme vedtak signaliserte Fiskarlaget at gjenstående restkvantum må overføres til 2019-kvoten for hele kystgruppe, og fordeles på alle fartøy i lukket kystgruppe. Fiskeridirektoratet iverksatte 16.10.2018 en refordeling slik Fiskarlaget anbefalte.

Kvotefleksibilitetsordningen åpner opp for at Norge kan overføre inntil 18 948 tonn av 2018-kvoten til 2019. Det er fortsatt usikkert hvordan kvoteutnyttelsen blir i de respektive reguleringsgruppene ved årets slutt, men kystgruppen kan samlet overføre inntil 3 539 tonn, fordelt med 1 732 tonn til not over 13 meter, 604 tonn til not under 13 meter og 1 203 til fartøy i garn- og snøregruppen.

Fiskarlaget viser videre til at landsmøtevedtak 6/07 anviser at 1 000 tonn makrell som er overført fra ringnotgruppen til notgruppen under 13 meter skal tilbakeføres til ringnotgruppen etter 10. oktober dersom kvantumet ikke er oppfisket av denne gruppen. Norges Fiskarlag konstaterer at notgruppen under 13 meter pr. 30.10.2018 har et gjenstående ut over 1. 000 tonn. Norges Fiskarlag tilrår derfor at 1 000 tonn fra forannevnte reguleringsgruppe tilbakeføres til ringnotgruppens kvote i 2018 eller 2019 i samsvar med landsmøtevedtak 6/07.

Foranstående innebærer at det vil være en sannsynlighet for at samlet restkvote i lukket kystgruppe vil utgjøre en størrelsesorden som overskrider den rammen samlet kystgruppe kan overføre til 2019. Uansett vil restkvoten være innenfor 10 % nasjonal overføringsadgang, og denne må benyttes dersom det er nødvendig for overføring av kystgruppens samlede restkvantum. Tilsvarende løsning med kvoteoverføring til fordeling på alle fartøyene i etterfølgende år ble også benyttet fra 2017 til 2018.

Norges Fiskarlag viser videre til arbeidet som har pågått for å etablere en felles reguleringsgruppe i kystgruppens makrellfiske fra og med 2019. Fiskarlaget forutsetter at dette blir en realitet fra og med 2019, og da vil det være naturlig at gjenstående makrellkvote i lukket kystgruppe overføres til 2019, og fordeles på alle fartøyene i den nye reguleringsgruppen. Norges Fiskarlag mener dette er den mest balanserte løsningen hvor det tas hensyn til alle fartøyene innenfor de tre reguleringsgruppene i kyst. Fiskarlaget går dermed i mot ytterligere refordeling i kystgruppen i 2018.»

Siste nytt