Fiskets gang uke 44

Publisert: av Line Dale Nilsson

Snart i mål med sesongens makrellkvote, mens NVG-sildefisket stoppet opp på grunn av dårlige værforhold.

Høstens første fangster med NVG-sild ble tatt på Kvænangen og bra fiske med nordsjøsild.

Makrell
19 010 tonn makrell kom i journalen denne uke og kvoteoversikten viser at det er beskjedent kvantum som er igjen av den norske kvoten. For ringnot er det for de aller fleste som har kvote igjen kun små kvantum som kan flekses over til neste år, mens det for kyst er en større del kvote igjen. Også trålgruppen er så godt som i mål med sitt fiske for denne sesong.

Fordelingen av det som er fisket er 1 750 tonn fra ringnot, 440 tonn fra trål, 2 660 tonn fra SUK og den havgående del av kyst, 95 tonn låssatt på kysten og 14 065 tonn fra utenlandske båter.

Snittstørrelsen på den fisken som «havflåten» har fanget er fra 320 g. til 435 gram og med et vektet snitt på 408 gram. De norske båtene har fisket over et stort område fra SØ av Shetland og sørover til øst av Orknøyene, mens en del av fangstene fra de utenlandske båtene kommer fra område som ligger SV av Shetland.

Av det som er fisket på kysten er 4 fangster låssatt i Bømlo kommune, til sammen ca. 40 tonn, og to fangster i Sund kommune på til sammen 55 tonn. Den låssatte fisken varierer i snitt fra 170 gram til 350 gram. Kommende uke forventes fremdeles en del makrell fra de utenlandske båtene samt også en del fra den norske kystflåten. Forhåpentligvis vil værgudene være noe mildere stemt enn de var nå i slutten av denne uke.


NVG-sild

I forrige uke ble det kraftig oppsving i NVG-sildefiske. Dette gjorde at vi måtte be flåten dempe litt på fisketakten slik at anleggene fikk produsert det som var kommet på «kjøl». På mandag hadde flere anlegg fisk til produksjon helt til utover torsdag i den uke som nå er gått. Dette gjaldt selvfølgelig både makrell og NVG-sild.

23 700 tonn er blitt meldt inn og det er i hovedsak den havgående flåte både ringnot, trål, og stor kyst som står for fangstingen. Felles er at det er not det er fisket med. Av kvantumet har ringnot fisket 17 275 tonn, trålgruppen 1 375 tonn, kyst 4 580 og et par russiske fabrikkskip som mellomlagrer i Norge, 470 tonn. Av kystgruppens kvantum er 330 tonn tatt på kysten fra Møre i sør til Vestfjorden i nord.

I Norskehavet er det fisket sild over ganske store områder fra N 64,5 grader, 2 grader Øst og så langt nord som rundt N 66,5 grader, 5 grader øst. Dette nordligste området ligger ca. 170 n.m. vest av Træna. Silda som er fisket her uti havet er stor, fra 335 til 405 gram i snitt og med et totalt vektet snitt på 389 gram.

Fra flåten hører vi at det er nye sild å se, men at den står dypt og ikke har noe godt lag med å komme opp på kveld/ natt. Forhåpentligvis snur dette når vi nå har nymåne den inngående uke.

Også på et annet felt er det dukket opp sild, Kvænangen i Nord-Troms. Her er det tatt noen fangster, til sammen 720 tonn. Denne silda er av en vesentlig mindre størrelse, med snittvekter varierende fra 220 til 267 gram og med et totalt snitt 255 gram. Foreløpig er det bare fire båter som har vært i aktivitet her oppe, og det er ikke meldt om at det er registrert de store mengder.

Hva som eventuelt kan være kommet lengre inn på fjorden er for tiden ukjent, da disse båtene ikke har anledning til å fiske innover fjorden. (I fjor ble første fangst fra ruteområdet som dekker Kvænangen, rute 0427, innmeldt 12. november. Det hadde da vært fisket siden 25. oktober i områder som ligger utenfor Kvænangen.)


Nordsjøsild
Også denne uke ble forrige ukes oppsving i fisket etter nordsjøsild fulgt opp og nesten 7 800 tonn er blitt registrert. Foruten et par låsfangster, en i Fjell og en i Radøy kommune på til sammen 35 tonn er alt fisket av den havgående flåten ringnot, stor kyst og SUK.

Ringnot har meldt inn 6 870 tonn og kyst / SUK 885 tonn. Fra området sør i Nordsjøen, ut av Newcastle, er det meldt inn 4410 tonn med forholdsvis små sild, snitt fra 145 til 190 gram. Det er også tatt fire fangster nord av Ekkofisk, 340 tonn til sammen.

I tillegg er det tatt fangst både på Lingbankområde og på Bergen bank samt øst av Shetland, i hovedsak Bressay Hola. Silda som ble tatt i dette sist nevnte området var av en vesentlig større sort, snitt på fra 212 til 252 gram. Skåret i gleden er at interessen for nordsjøsild til konsum er meget begrenset og en del av fangstene ble levert til indirekte konsum.


Fiske til indirekte konsum
Tre båter har vært i EU sonen og fisket øyepål, til sammen 965 tonn. I tillegg er det tatt 125 av dette fiskeslaget i «kanten». Kvantumet på andre fiskeslag fra kanten er 180 tonn kolmule, 70 hestmakrell og 70 tonn av andre arter.

Utenom det som er nevnt under de respektive fiskeslag har fire kystbåter fisket til sammen 30 tonn hestmakrell. Fangstene er fra 3 til 15 tonn og alle er tatt i området Bømlo – Kvinnherad.

Bergen 4. november 2018

Odd Fredrik Andersen

Siste nytt