Fiskets gang uke 45

Publisert: av Kenneth Garvik

Godvær i Norskehavet bidro til årets beste sildeuke, og gledelig fiske av brisling i Trondheimsfjorden.

Makrell: 

Det er fortsatt makrell ved Shetland og sist uke fikk vi innmeldt 22.600 tonn. Dette er fordelt på 13 fangster med hele19.200 t fra utenlandske båter. Fra de norske båtene har kyst 1.900 t, 1.000 fra ringnot og 500 t fra trålgruppen. 

Som de siste uker så foregår fisket ved Shetland, der båtene fra Skottland og Shetland i hovedsak har fisket innenfor 12 mila på vestsiden av Shetland. De norske båtene har tatt sin makrell sørøst for Shetland. 

Størrelsen på makrellen er på samme nivå som de to siste uker med en veiet snittvekt på 410 gram. Dette er snittvekten av makrell som over 250 gram i fangstene. Og vi ser at det er opp til 22% av makrell < 250 g, så den reelle snittstørrelse ligger nok under 400 gram. 

Det er nå fisket 182.100 tonn av årets kvote på knappe 190.000 t. Det vil bli fisket beskjedne kvanta fra de norske båtene fremover, der det i hovedsak er enkelte i kystgruppen som har kvote igjen. 

Også de fleste utenlandske båtene er ferdig med kvotene så også fra denne kant ventes det mindre landinger i kommende uke. 

 

   

NVG-sild: 

Selv med en vanskelig oppførsel på silda fikk vi årets beste uke med 38.100 tonn i journalen. Her er det ringnotgruppen som har bidratt mest med 22.000 t, fra kyst har vi 14.100 t og trål har fisket 2.000 t. 

 Det er i to områder sildefiske foregår. Ett i Norskehavet der det er tatt 29.100 t. Båtene her har fisket over ett stort område i norsk sone fra tett på grensen til Smutthavet til rundt 90 n.mil av Værøy. Silda her har hatt ett vanskelig lag med at den står dypt, noe som gjør at de som fisker med not bare når ned i toppen på stimene.  

Det er fortsatt stor sild som står ut i havet med størrelser fra 349 – 403 gram, med totalsnitt på 384 g. 

 Også fra Kvænangen har fisket tatt seg opp og vi fikk en ukesfangst fra dette område på 8.500 t. I dette område er det yngre årsklasser, i hovedsak 2013, som dominerer i fangstene og størrelsene ligger her fra 208 til 285 gram. Snittet ligger på 251 g.  

Silda har trukket godt inn på Kvænangen der hovedtyngden er registrert nordøst av Skjervøy. Med bakgrunn i at prøvetaking viste lav innblanding av hvitfisk i fangstene så åpnet Fiskeridirektoratet fredag for fiske innenfor fjordlinjen for kystgruppen. Det gjorde til at det ble et rimelig godt fiske i helgen. 

 I kommende uke forventer vi fortsatt aktivitet ut i Norskehavet, men en litt mer urolig værtype kan hemme fiske i siste del av uken. 

Fra Kvænangen forventer vi at flere båter vil komme til fremover. 

 

 

Nordsjøsild: 

Totalt er det fisket 2.300 tonn nordsjøsild sist uke. Dette er fordelt fra fem fangster til konsum med et kvantum på 1.650 tonn. Det resterende kvantum er fisket til mel/olje anvendelse. 

Hoveddelen av kvantumet er tatt i EU sonen på forskjellige felt fra, fra så langt sør som N 54°30’ og videre nordover til det nordligst felt som ligger øst av sørspissen av Shetland. 

Silda varierer i størrelser fra 170- 220 gram, der den minste silde er lengst sør. 

Et blikk på kvotebildet viser at vi nå har fisket knappe 153.000 t av kvoten på 180.000 t. Med en flexmulighet på 17.500 t så må det fortsatt fiskes en del sild de kommende uker. 

 

 

Kystbrisling:  

Med en høst der fisket etter kystbrisling har sviktet i de tradisjonelle fjordene Sognefjorden og Hardanger så fikk vi sist uke innmeldt 220 t fra Trondheimsfjorden. 

Dette er fin brisling på rundt 100 stk./kg som er godt egnet til hermetikk. 

 Vi må helt tilbake til 2010 siden sist vi hadde fiske av denne art i Trondheimsfjorden. Og vi får håpe at vi får et fiskeri her fremover. 

 

 

Hestmakrell: 

En del båter har jaktet hestmakrell fra langt øst i Skagerak og videre vestover forbi Egersundsbanken. Håpet var at en skulle finne noe på nymånen, men det ble et magert resultat med bare noen ytterst få slumper. 

  

Fra Hordaland er det tatt tre mindre fangster som er låssatt. 

 

 

Bergen 12.11.18 

Kenneth Garvik 

[email protected] 

Siste nytt