Kampen om råstoffet

Publisert: av Camilla Klævold

Auksjonen garanterer for fri konkurranse og like konkurransevilkår i «kampen om råstoffet»

Kronikk av Paul Oma, administrerende direktør, Norges Sildesalgslag.

Det har vært en diskusjon rundt industriens tilgang på fisk det siste året. Det har blitt omtalt som «kampen om råstoffet», og det blir sagt at mer fisk omsettes i «lukkede kanaler» i de senere år. Auksjonsomsetningen har dermed blitt svekket og dette skader den totale verdiskapningen.

På Sildelagets markedsplass er andelen som omsettes på auksjonen svært høy, og nivået på auksjonsomsetningen har vært stabilt de siste årene, ca. 80 % av kvantumet. Dette mener vi altså er en viktig forutsetning for å maksimere verdiskapingen i vår del av sjømatnæringen og i tråd med myndighetenes ønsker for næringen.

Auksjonsomsetning gjør at den kjøperen som har størst betalingsvillighet får tilgang på råstoffet. I Stortingsmelding 10 « En konkurransekraftig sjømatindustri» påpeker nettopp utvalget bak meldingen at «et knapt gode bør ut fra effektivitetshensyn fordeles til de aktører som har høyest betalingsvillighet , og som dermed verdsette godet høyest.»  Videre skrives det i meldingen at en høy verdiskapning vil oppnås ved å omsette fisken i godt utformede auksjoner på velfungerende markedsplasser.

Har Sildelagets auksjon bidratt til en slik utvikling? Det mener vi utvilsomt. På Sildelagets auksjon har vi et utbudsreglement som sørger for at kunder i Norge og i utlandet får tilbud om råstoff av høy kvalitet. Vi ser at Sildelagets kunder er de mest konkurransedyktige selskapene i Europa, og prisene på Sildelagets markedsplass er de høyeste i Europa. Konkurrenter i andre land er i enkelte tilfeller nødt til å få myndighetenes beskyttelse fra konkurranse fra Norge. Færøyenes proteksjonistiske tiltak er et eksempel på dette. I andre land har industrien måtte integrere seg oppover i verdikjeden for å kunne subsidiere produksjonen med ressursrenten som ligger i fiskeriene. Det er ikke tvil om at den norske pelagiske verdikjeden skaper større verdier enn i noen andre land i Europa.

Også utenlandske fiskere omsetter betydelige kvanta i Norge på Sildelagets markedsplass. I verdi landes det tre ganger så mye råstoff i Norge som norske fartøy lander i utlandet. I enkelte tilfeller benytter også utenlandske fiskere Sildelagets auksjon ved omsetning til utenlandske kunder. Dette er en klar indikasjon på hvor attraktiv og velfungerende Sildelagets markedsplass er og hvor konkurransedyktige våre kunder er.

Auksjonen er også den beste omsetningsformen for fiskerne. Konkurransen om råstoffet på auksjonen gir fiskerne høyere priser enn andre omsetningsformer. Samtidig ser vi at kjøperne i auksjonen premierer god kvalitet på råstoffet. Dette gjør at fiskerne uavbrutt jobber med å forbedre kvaliteten på fangstene de leverer. Dette bidrar forhåpentligvis til at norsk pelagisk fisk får et fortrinn i eksportmarkedene.

Attraktiviteten til Sildelagets markedsplassen tas ikke som en selvfølge. Den er avhengig av tillit, gode omsetningsvilkår, konkurransedyktige betalingsvilkår og likebehandling. For å skape tillit er det viktig med åpenhet rundt handelen. Alle transaksjoner skal kunne være etterprøvbare både hos fiskere og kjøpere. Stor grad av åpenhet på markedsplassen bidrar til denne troverdigheten. Omsetningsvilkårene må være konkurransedyktige, og de må kontinuerlig tilpasses den konkurransesituasjonen vi ser i Nordøst-Atlanteren.

Vi garanter fisker betaling etter 14 dager, samtidig som vi yter kjøperne 30 dagers kreditt. Dette er kostbart for Sildelaget, men vi anser dette som en god investering. Sildelaget garanterer også like konkurransevilkår for alle aktører på vår markedsplass. Her skiller vi ikke mellom liten eller stor fisker, norsk eller utenlandsk fisker eller norsk eller utenlandsk kjøper. Denne likebehandlingen bidrar i stor grad til å gjøre markedsplassen attraktiv.

Sildelaget har en klar forpliktelse til å bidra til å maksimere verdiskapingen i den pelagiske verdikjeden. Vi er overbevist om at å ivareta en auksjon med fri konkurranse og like konkurransevilkår for alle aktørene er den omsetningsformen som i størst grad bidrar til verdiskapingen. Derfor vil Sildelaget hegne om auksjonen. Det er også i samfunnets og landets interesse.

Siste nytt