Lavere lønnsomhet for fiskeflåten

Publisert: av Camilla Klævold

Tall fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse i 2017 viser lavere driftsmargin for fiskeflåten, men fremdeles gode resultater

Undersøkelsen viser en økning i de totale driftsinntektene for fiskeflåten fra 17,5 mrd i 2016 til 18,0 mrd i 2017. De totale driftsinntektene lå på samme nivå i 2017 som i 2016 dersom vi justerer for inflasjon.

De totale driftskostnadene var på 14,5 mrd, noe som gav fiskeflåten et driftsoverskudd på 3,5 mrd. Driftsmarginen er målt til 19,4 prosent for 2017. Dette er en nedgang sammenliknet med 2016. Selv om vi ser en nedgang fra 2016 ligger driftsmarginen fortsatt på et høyt nivå, og kun to ganger tidligere har vi målt et høyere nivå på driftsmarginen enn i 2017. Dette var for årene 2016 og 2011, da var driftsmarginen på henholdsvis 22,9 prosent og 21,7 prosent.

Pelagisk nedgang
De pelagiske fartøyene hadde generelt en nedgang i driftsmargin i 2017. De fleste fartøygruppene fikk en reduksjon i driftsinntektene, noe som har sammenheng med en nedgang i gjennomsnittspris på sild og makrell. Ringnotsnurperne hadde, ikke overraskende, den høyeste driftsmargin innenfor de pelagiske fartøygruppene. Denne lå på 23,3 prosent for 2017, en nedgang fra 29,8 prosent i 2016.

Positiv utvikling for konvensjonelle kystfiskefartøy 11-14,9 meter største lengde
Resultatene for de ulike fartøygruppene varierer vanligvis. Dette er også tilfelle i 2017.

For konvensjonelle havfiskefartøy og torsketrålerne var driftsmarginen i 2017 på linje med driftsmarginen i 2016. For de konvensjonelle kystfartøygruppene gikk driftsmarginen noe ned sammenlignet med 2016. Unntaket er fartøygruppen konvensjonelle kystfiskefartøy i størrelsen 11-14,9 meter største lengde hvor driftsmarginen økte. For 2017 hadde denne fartøygruppen en driftsmargin på 21,1 prosent.

Fartøygruppen har over flere år hatt en økning i driftsresultat og driftsmargin. Samtidig ser vi over tid en økning i bokført verdi på fisketillatelser og langsiktig gjeld, men med en positiv utvikling også i gjennomsnittlig totalkapitalrentabilitet. (Totalkapitalrentabilitet er et uttrykk for avkastningen, eller renten, virksomheten får på den kapitalen som er bundet i virksomheten. Denne skal gå til å dekke lånekostnader og avkastning til eiere.)


Se hele rapporten her:

 

Siste nytt