Omsetning av NVG-sild som pumpes direkte fra not til føringsfartøy - omsetning av låssatt sild

Publisert: av Hilde Færø

Rundskriv 27/19 til fiskere og kjøpere som deltar i fiske og omsetning på nevnte ordning

Det vises til J-178-2019: Forskrift om tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fiske etter norsk vårgytende sild.

Norges Sildesalgslag har satt følgende rammer for omsetning av sild som fiskes etter forskriften, og for fangster som fiskes og låssettes i samme område som fiske på nevnte ordning foregår.

• Alle fartøy som skal delta i fiske må være forberedt på å bli kontrollert for å vise at de har utstyr og bemanning for å låssette når situasjonen krever dette slik det kreves i J-178-2019.

• Fangster som låssettes og fangster som fiskes for direktepumping omsettes etter like prinsipper, dog slik at fangster som låssettes skal ha forrang slik som bestemt da dispensasjonsordningen ble etablert.

• Fangster som låssettes meldes inn når fangst er sikret i lås, Salgsavdelingen vil så prioritere denne fangsten for lasting til føringsfartøy så snart dette er praktisk mulig og føringsfartøy er tilgjengelig i området hvor fangsten er låssatt.

• Fartøy som planlegger fiske for direktepumping fra not til føringsfartøy må ta kontakt med lagets salgsavdeling når de er klar til å kaste for å få klarsignal til dette. Fartøy som kaster for å låssette må varsle lagets salgsavdeling når det kaster og så melde inn når fangst er sikret i lås.

• Laget vil understreke at fartøy som fisker og leverer på ordningen må respektere de beskjeder som gis fra lagets Salgsavdeling om fiske og levering på ordningen. Laget er avhengig av at fiskerne gir korrekt informasjon om eget fiske og låssetting.

• Fisker blir avregnet med den pris som er bydd av kjøper.

• Sjekk nøye informasjonen på sluttseddel slik at dette blir riktig, inklusiv riktig fordeling av fangst på fartøy som driver samfiske.


Kjøpere
• Kjøpere som ønsker å hente sild på ordningen med egne føringsfartøy melder seg for Norges Sildesalgslag Salgsavdelingen når de har fartøy tilgjengelig for kjøp i fangstområdet, det vil si fra Tromsø og nordover.

• Føringsfartøy som benyttes må være registrert i føringspool ordningen. Vær nøye med prøvetaking og utfylling av sluttseddel.

• Kjøpere som har føringsfartøy tilgjengelig i området som nevnt vil bli kontaktet når det er aktuelt å avholde auksjon for neste føringsfartøy som skal lastes med sild. I utgangspunktet avholdes auksjoner kl 10:00, kl. 15:00 og kl 20:00 men flere auksjoner kan bli avholdt dersom behovet for føringskapasitet er større enn det som kan dekkes gjennom auksjoner avholdt på nevnte tidspunkt. Videre kan fiske og mottak utvikle seg slik at det ikke er behov for å avvikle auksjon på de angitte tidspunkt.

• Salgsavdelingen vil fortløpende vurdere behovet for kapasitet av føringsfartøy og prøve å tilpasse dette til fangstkapasitet på feltet og det det er mulig for laget å administrere.

• Før auksjonene starter varsles aktuelle kjøpere minimum to timer før auksjonen avholdes. Kjøper må angi navn, telefon nr og e-post til den som skal kontaktes om auksjonen og som er bemyndiget til å avgi bud. Kjøper vil bli informert om hvilke kjøpere og fartøy som er i posisjon for å by på den enkelte auksjon.

• Auksjonen gjennomføres som en anbudsauksjon etter samme prinsipp som de ordinære elektroniske auksjoner, dog slik at bud mottas på e-post i en periode på 30 minutter fra auksjonen starter til den avsluttes. På den enkelte auksjon selges kun fangst for henting med ett fartøy. Ved like bud vinner budet til kjøper som har føringsfartøyet med størst kapasitet.

• Salg gjennomføres til kjøper med høyest pris uavhengig av kvantumet han vil kjøpe, dog minimum 300 tonn. Ved like bud vinner budet til kjøper som har føringsfartøy med størst lastekapasitet.

• Hyppigheten av auksjoner vil avhenge av hvilken kapasitet føringsfartøy som får tilslag har og hvordan fiske til enhver tid utvikler seg og forløper. Ved fiske på ulike felt kan det være aktuelt med flere føringsfartøy samtidig, igjen også avhengig av lagets kapasitet til å administrere fiske og opptak.

• I auksjonen avgis bud i kr pr kg samfengt.

• Etter auksjonene vil deltagende kjøpere få tilsendt alle avgitte bud.

Siste nytt