Fiskeridirektoratet informerer om Brexit

Publisert: av Roar Bjånesøy

Etter planen skal Storbritannia tre ut av EU 29. mars. Fiskeridirektoratet sender ut et informasjonsskriv til aktører som har fiskeriinteresser i britisk farvann i det som i dag er EU-sonen.

BREXIT - Informasjonsskriv til aktører med fiskeriinteresser i EU-sonen (britisk farvann)

Storbritannias utmeldelse fra Den Europeiske Union (EU) er bestemt å tre i kraft den 29. mars 2019 klokken 23:00 britisk tid. Storbritannia og EU har siden 29. mars 2017 forhandlet om en uttrekningsavtale i medhold av artikkel 50 i Traktaten om Den Europeiske Union og Storbritannia.

På nåværende tidspunkt er det uklart hvorvidt Storbritannia og EU blir enige om vilkårene i en uttrekningsavtale. Dersom enighet ikke oppnås vil Storbritannia tre ut av EU 29. mars 2019 uten en avtale med EU. Et slikt scenario betegnes som en «hard» Brexit.

Den politiske situasjonen tilsier at det er en reell mulighet for en «hard» Brexit. På denne bakgrunn har Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet  iverksatt en del forberedende prosesser i samarbeid med britiske myndigheter. Formålet er å sikre at norskeog britiske fartøy kan opprettholde aktiviteten i hverandres økonomiske soner også etter 29. mars 2019. Blant annet arbeides det med et felles juridisk og teknisk rammeverk som skal sikre etableringen av nødvendige systemer (Electronic Reporting System (ERS), Vessel Monitoring System (VMS), lisensiering etc.).

Rammeverket tar hensyn til at Storbritannia blir en ny kyststat idet de trer ut av EU, og at det blir opprettet en britisk sone. Like fullt er det en målsetting at de nye systemene mellom Norge og Storbritannia avviker i så liten grad som
mulig fra systemene som gjelder i dag mellom Norge og EU.

Dersom det blir en «hard» Brexit må norske fartøy med interesser i britisk farvann forholde seg til endrede spilleregler. På nåværende tidspunkt ber direktoratet aktuelle aktører om å ta høyde for det følgende:

 ERS
Etter 29. mars 2019 vil ikke norske fartøy ha adgang til å fiske i britiske farvann uten et oppdatert ERS-system som legger til rette for rapportering i den nye GBR-sonen. Fiskeridirektoratet har opprettet dialog med de tre
leverandørene av ERS-software som nå er i prosess med å oppdatere programvaren. Aktuelle fartøy bes kontakte sin ERS-leverandør (Dualog, IFisk eller Trackwell) for mer informasjon.


 VMS
På nåværende tidspunkt forventes det ingen endringer for norske fartøy ved fiske i britisk sone etter 29. mars 2019.


 Lisenser
Det vil stilles krav om at alle norske fartøy som planlegger fiskeriaktivitet i britisk sone etter 29. mars 2019 må ha lisens fra britiske myndigheter. Dette omfatter også fartøy som i dag er fritatt fra lisens ved fiske i EU-sonen (fartøy
under 200 BT).

Alle fartøy, uavhengig av om fartøyet innehar lisens i EU-sonen i dag, må sannsynligvis søke om ny lisens for å utøve fiske i britisk sone etter 29. mars.
Det arbeides fremdeles med å utarbeide prosedyrer for søknad om lisens ved fiske i britisk farvann. Trolig vil disse avvike noe fra gjeldende prosedyrer med EU. Systemet er fortsatt under utvikling og mer konkret informasjon vil derfor bli gitt på et senere tidspunkt.


 Havnestatskontroll
Dersom Storbritannia ikke har oppnådd å bli part i NEAFC ved en «hard» Brexit, og det ikke er enighet blant NEAFC-partene om at Storbritannia kan fortsette å bruke NEAFCs system for havnestatskontroll, vil norske fartøy
trolig måtte fylle ut en egen havnestatsmelding dersom de skal til havn i Storbritannia. Tilsvarende vil gjelde for britiske fartøy som skal til havn i Norge.


 Fangstsertifikater
Vil trolig aksepteres av Storbritannia på samme måte som i dag også etter 29. mars 2019. Det kan tenkes at det blir noen mindre endringer på sertifikatene til Storbritannia, men dette vil trolig ikke få noen konsekvenser for eksportørene.


Ytterligere informasjon om konsekvensene av en «hard» Brexit vil bli gitt på et senere tidspunkt etter hvert som de ulike problemstillingene avklares.


last ned Informasjonen fra direktoratet her: 

Siste nytt