Fiskeri i regjeringsplattformen

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskebåt har publisert en oversikt over de viktigste fiskeripunktene i den nye regjeringsplattformen og er fornøyd med utfallet

I regjeringserklæringen som ble presentert i går kveld, blir det vist til at fiskeriressursene er en evigvarende ressurs som kan bidra til vekst og verdiskaping i hele landet, forutsatt en ansvarlig forvaltning, skriver Fiskebåt på sine nettsider.

De skriver videre at regjeringen vil basere sitt uttak av havressursene på faglige råd, og bekjempe ulovlig fiske.

Vi er tilfreds med at plattformen tar hensyn til våre innspill i forhandlingene. Sentralt for hele fiskeflåten er det at ressursfordelingen ligger fast. Forutsetningen om tilbakefall av strukturkvoter i fartøygruppene innfris og grunnprinsippene i fiskerilovgivningen ligger fast. Vi er også enig i at vi skal ha en lønnsom næring og arbeide for å øke verdiskapningen, sier Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt.

Her følger en oversikt over de viktigste fiskeripunktene:

· Styrke Norge som sjømatnasjon og sikre god markedsadgang for norske produkter.

· Legge til rette for en innovativ, lønnsom og bærekraftig sjømatnæring.

· Vurdere nye tiltak som kan bidra til rekruttering og utvikling i næringen.

· Sikre optimal og bærekraftig utnyttelse av fiskebestandene. · At årlige totalkvoter fastsettes basert på faglige råd.

· Ikke gjennomføre strukturendring for fartøy under 11 meter.

· Ikke foreta omfordeling av fiskeressurser mellom fartøygrupper.

· Ikke gjøre endringer hva gjelder taket for strukturordningen i de ulike flåtegruppene. Strukturkvoter faller tilbake til gruppen ved periodens utløp.
.
· Etablere en finansieringsordning knyttet til finansiering av overflødige båter som følge av samfiskeordningen.

· Rydde opp i uheldige sider ved pliktsystemet.

· At grunnprinsippene i Deltakerloven, Fiskesalgslagsloven og Havressursloven ligger fast.

· Trappe opp kampen mot ulovlig fiske og annen fiskerikriminalitet.

· Arbeide for at industrien får tilstrekkelig tilgang på råstoff.

· Arbeide for at det blir skapt større verdier av hver kilo fisk og andre marine ressurser.

· Øke den nasjonale satsingen på forskning innenfor hvitfisknæringen, blant annet på fangstmetoder, bearbeiding, levendelagring, logistikk og markedsføring.Les hele saken på Fiskebåt her: 

Siste nytt