Hovedprioriteringer for fiskerikontroll i 2019

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene har i samarbeid pekt ut hovedområder for kontroll av fiskeriene i ny nasjonal strategisk risikovurdering. 

Følgende hovedområder er pekt ut for 2019, skriver Fiskeridirektoratet

a) brudd på ilandføringsplikten,
b) identifisering av fangst om bord,
c) uregistrerte, feilregistrerte og ulovlige fangstoperasjoner og landinger,
d) forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften),
e) brudd på deltakerlovens bestemmelser om bostedskrav og føring av fangst, og
f) negativ virkning på økosystem og marine bunnhabitater

Risikovurderingen gir oversikt over områdene de tre kontrollorganene mener det er størst risiko for lovbrudd i fiskerinæringen og skal sikre sammenheng mellom ansvar og utøvelse av kontroll i Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene.

– En risikobasert kontroll er avgjørende for å sikre riktig ressursbruk og valg av strategi for å sikre etterlevelse. Det er derfor viktig at kontrollorganene legger føringene i nasjonal strategisk risikovurdering til grunn for sine prioriteringer, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

-Det er viktig at salgslagene er med på dette. Vi sitter tett på fiskeriene gjennom våre egne inspektører og godt samarbeid med myndigheter er essensielt for en transparent og kvalitetativ ressurskontroll. I tillegg til hovedområdene som nevnt vil Sildelagets inspektører også ha fokus på at Sildelagets forretningsregler overholdes av aktørene på markedsplassen, sier leder for kontroll i Sildelaget, Tony Hatland,

-Det er også viktig for oss å kvalitetssikre at konkurransevilkårene opprettholdes på markedsplassen sier Hatland.

Satsingen på analyse og etterfølgende kontroll videreføres i 2019. Det samme gjelder arbeidet med å operasjonalisere de konkrete risikovurderingene.

– Vi har lagt ned en betydelig innsats på dette området, blant annet gjennom etablering av et eget program for analyse i Fiskeridirektoratet og arbeid i de to gruppene for etterfølgende kontroll. Videre er det opprettet egne tverregionale grupper for nasjonale operasjonelle risikovurderinger. Disse gruppene skal i tillegg til Kystvakten og salgslagene, også samarbeide med Justervesenet og Mattilsynet, sier leder for kontrollseksjonen i Ressursavdelingen, Thord Monsen.
Siste nytt