Verdiskapning i villfisksektoren

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det er mulig å øke verdiskapingen i pelagisk sektor, men det er viktig at vekst i en del av verdikjeden ikke skjer på bekostning av en annen

Dette skriver administrerende direktør i Sildelaget, Paul Oma, i en kronikk i Fiskeribladet.

Det har i den senere tid vært en viss debatt om verdiskaping i sjømatnæringen. Bakgrunnen er et næringspolitisk notat som er utarbeidet i fellesskap av LO, NNN, Fellesforbundet, Industri Energi, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det Norske Maskinistforbund og Sjømat Norge. Ambisjonsnivået er høyt og det er bra; dobling av verdiskaping og sysselsetting innen 2031.

I Norges Sildesalgslag har vi stor tro på økt verdiskaping i pelagisk sektor, og fiskerne tror at en del av den økte verdiskaping kan komme gjennom økt bearbeiding i landindustrien.


Men er det nødvendigvis en slik sammenheng mellom verdiskaping i sjømatsektoren og sysselsetting i fiskeindustrien? Benytter disse organisasjonene begrepet verdiskaping i ordets rette forstand?


Det kan derfor være nyttig å minne om hva verdiskaping er; det er salgspris minus produksjonskostnadene. For en verdikjede må man summere verdiskapingen for hvert ledd i verdikjeden for å finne den totale verdiskapingen for landet. For eksempel må man i den pelagiske verdikjeden summere verdiskapingen i flåteleddet, foredlingsleddet og eksportleddet for å finne ut hva verdiskapingen er i den norske pelagiske næringen.

Det vil si at den nasjonale verdiskapingen ikke nødvendigvis blir høyere om det ansettes flere i norsk industri, hvis det går på bekostning av en mer lønnsom produksjon i en annen del av verdikjeden. Dette kan i enkelte tilfeller være eksport av ubearbeidet fisk. I verste fall kan det bety at en bruker en del av ressursrenten som høstes i havet til å subsidiere ulønnsom foredlingsindustri.

Jeg er overbevist om at det ikke er dette forfatterne av det næringspolitiske notatet ønsker, men det er viktig at rammevilkårene for næringen ikke endres slik at dette kan bli resultatet.

Som fiskesalgslag har Norges Sildesalgslag en forpliktelse til å bidra til å maksimere verdien av det som høstes av pelagiske ressurser. Det er en del av fiskernes samfunnsoppdrag. For å klare det skal Sildelaget tilrettelegge en effektiv markedsplass som gir foredlings- og eksportindustrien mulighet til å få tak i råstoff av ypperste kvalitet.

Vi garanterer for fri konkurranse og like konkurransevilkår på vår markedsplass. På denne måten bidrar fiskerne til å maksimere verdiskapingen av de pelagiske ressursene i førstehåndsleddet.

Dette kommer AS Norge og hele samfunnet til gode

Siste nytt