Fiskets gang uke 45

Publisert: av Kenneth Garvik

Fortsatt godt kvantum på NVG sild og noe makrell fra vest.

NVG-sild:
Etter høstens beste sildeuke forrige uke så gikk kvantumet noe ned denne uke og vi fikk totalt 45.100 tonn innmeldt med NVG-sild. Dette kvantum er fordelt med 27.300 t fra ringnot, kyst 14.200 t, trål 2.000 t. Fra tre russiske båter, som mellomlagrer silda i Norge, har vi rapportert 900 t og fra en dansk båt har vi 700 t.

Som tidligere foregår fisket både ute i Norskehavet og i området utenfor Kvænangen.

Fra Norskehavet så meldes det om vanskelige forhold da silda står dypt og spredt utover et stort område. For fiske med not så er det korte øyeblikk den står høyt nok for å rekke ned, og med trål så får en lite inngang da silda «skyter til siden». Silda her er jevnt stor med snittvekter i området 355- 382 gram. Av ukens kvantum er det fisket 22.400 t fra dette område.

Fra «Kvænangsområdet» har vi et tilsvarende kvantum med 22.700 t i journalen. Her har tilgjengeligheten vært varierende, og silda trakk i større grad inn forbi fjordlinjen. Etter prøvetaking gjennom uken ble det fredag åpnet opp for fiske for kystgruppen på Reisafjorden og i ytre del av Kvænangen.
Sildestørrelsene varierer mer i dette område, og som laveste snittvekt har vi 183 g og høyeste på 300 g. Vektet snitt er her 264 gram.

I helgen kom og den minste kystflåte som tradisjonelt låssetter silda i arbeid. Som i fjor er det gitt fritak for låssetting slik at en kan overføre fangsten direkte fra not. En føringsbåt er alt opplastet og nye båter er på vei nordover for føring.

Et blikk på kvoteoversikten viser at vi nå har fisket vel 340.000 t av kvoten på 468. 629 (inkl. 10% flex). Ut fra prisnivå på silda og redusert kvote for 2020 så forventer vi at flere vil underfiske sin båtkvote. Om vi anslår et underfiske på 5-10.000 tonn så vil gjenstående fiske i høst ligge på vel 75.000 t.


Makrell:
Et makrellkvantum på 12.600 tonn er noe lavere enn sist uke. Og det er de utenlandske båtene som dominerer med hele 11.000 t. Dette er fra 7 skotske og shetlandske makrelltrålere. Det resterende kvantum, 1.600 t, er fisket av seks båter tilhørende både ringnot, trål og kystgruppen.

Fisket etter makrell har i hovedsak foregått lenger nord enn tidligere i høst. Makrellen har trukket tett på østsiden av Shetland, og delvis innenfor 12 n.mil der de norske båtene ikke kan fiske.

Størrelsen på makrellen er varierende fra 375- 460 gram. Innslaget av makrell <250 gram har vært opp i 13%.

For de norske båtene er det bare et par båter igjen med kvote. Der «Skipsholmen», som nylig har overtatt tidligere «Strand Senior», har hele makrellkvoten igjen.
Det minker og på kvotene til de utenlandske båtene så vi forventer lavere kvantum også derfra i de kommende uker.


Nordsjøsild:
Fra syv båter har vi innmeldt knappe 1.300 tonn med nordsjøsild.

Alle fangster, unntatt en, er fisket øst av England, så langt sør som til Hull. Fem av fangstene er tatt med trål og silda her er fin med snittstørrelse på rundt 200 gram.
Den ene fangsten på 140 t i norsk sone er tatt vest av Lingbanken.

Da noen båter fortsatt har kvote igjen i Nordsjøen forventer vi aktivitet i dette fiske fremover.

Hestmakrell:
På høsten, og spesielt før fullmånen er det forventning om bedre samling på hestmakrellen. Fra syv kystbåter er det langs kysten fra Rogaland til Møre fisket 180 tonn med hestmakrell.

Dette er stor fisk med snittvekter fra 412 til 600 gram.

For den store flåten som tidligere år har fisket i Nordsjøen så er det lave forventninger til godt gammeldags fiskeri. Vi antar at noen båter vil leite litt fremover.

 

Kystbrisling:
Fra Nordfjord fikk vi en fangst med brisling på 40 tonn. Dette var relativ stor brisling, der det gikk 68 stk/kg.

Ellers åpnet områdene Oslofjorden og Trondheimsfjorden fra lørdag kl 16:00 for fiske. Basert på brukbart fiskeri i Trondheimsfjorden i fjor tok seks båter utseiling til åpningen.

Registreringene og fisket her har vært mindre enn i fjor på samme tid. Så langt er det innmeldt en fangst på 35 t, der brislingen holder 72 stk/kg. Et par båter har forlatt fjorden.


Indirekte konsum:
Fra øyepål fisket i EU sonen er det innmeldt 5 båter med totalt 2.100 t. Ellers har en båt fisket 360 t kolmule, 200t strømsild og 35 t hestmakrell.

 

Bergen 11.11.19
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt