Føringstilskuddet består, enn så lenge

Publisert: av Camilla Klævold

Ordningen med føringstilskudd fortsetter etter samme mal som nå i 2020

Dette skriver Fiskarlaget på sine sider. - Dette er en god nyhet av stor betydning for næringen, sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen. Siste ord er imidlertid ikke sagt.

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2020 å ta bort ordningen med føringstilskudd. Tilskuddet brukes for å bidra til at enkeltfartøy ikke må frakte fisk lang veg. Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2020 å ta bort ordningen med føringstilskudd.

Tilskuddet brukes for å bidra til at enkeltfartøy ikke må frakte fisk lang veg.

- Ordningen har stor betydning for næringen. Jeg vil gå så langt som å si at et bortfall av ordningen kunne bidratt til en katastrofal situasjon for deler av næringen, sier Kjell Ingebrigtsen.

- Det at tilskuddet opprettholdes under sine nåværende regler også i 2020 tar bort usikkerhet og bidrar til å sikre mottak og dermed en forutsigbar situasjon for et stort antall arbeidsplasser langs kysten, sier han.

Usikker fremtid
Det som samtidig er klart er at regjeringen både har gjort grep og kommer til å arbeide videre med saken.I november og desember 2017 ble det på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført en evaluering av føringstilskuddet i fiskerinæringen. Evaluering ble gjort av Vista Analyse.

Generelt ble det vist til at: «Føringstilskuddet er et tilskudd til frakt av fisk og skalldyr mellom ulike områder for å oppfylle distriktspolitiske mål. Ordningen bidrar til å sikre leveranser av fersk fisk fra mindre fiskefartøy til foredlingsanlegg, spesielt i Nordland, selv om relativt få av foredlingsbedriftene mottar tilskudd.»

Det ble også påpekt at: «Føringstilskuddet er en transportstøtte som fører til at aktørene i markedet ikke fullt ut vil stå overfor de eksterne kostnadene som transporten medfører. Disse kostnadene er i dag avgiftsbelagt gjennom avgifter på drivstoffet. Når man får støtte til (deler av) transportkostnadene svekkes prissignalene som avgiftene gir, noe som kan gi både mer transport og en vridning mot transportformer som er mindre ønsket ut fra samfunnsøkonomiske hensyn.»

Høring ute nå
Med frist 19. desember i år, har NFD sendt ut «Høring av forslag til endring av forskrift om inndragning av fangst og disponering av inndratte midler.»

Der varsles det at: «Regjeringen foreslår at finansieringsansvaret for føringstilskuddet overføres til fiskesalgslagene ved hjelp av inndratte midler. Dette krever en endring av gjeldende forskrift om inndragning av fangst og disponering av inndratte midler. Høringen gjelder regjeringens forslag til endring av forskriften.»

Adm. dir. i Sildelaget, Paul Oma, kommenterte tidligere i høst da forslaget kom ut at Sildelaget ville protestrere på kutt i føringstilskuddet.

- Bortfallet av føringstilskuddet kan ha en dramatisk effekt, særlig med  hensyn til kystfisket av sild. Sildelaget vil protestere på det kraftigste mot dette kuttet.

Siste nytt