Foreslår fundamentale endringer av dagens ressurskontroll

Publisert: av Camilla Klævold

Utvalget fremmer blant annet forslag om forbedret teknologibruk, endret regelverk og endret organisering av kontrollansvaret

Automatisert dokumentasjonssystem
Utvalget foreslår at det utvikles et automatisert dokumentasjonssystem basert på en felles infrastruktur for utveksling av relevante data mellom forvaltning og næring.

Målet med systemet er at det skal gi fiskerinæringen et effektivt verktøy for å dokumentere ressursuttak, miljøavtrykk og muligheten til å spore fisken i hele verdikjeden.

Fartøykvoter, fiskeritillatelser, fangstlokasjon, landings- og sluttseddeldata skal automatisk oppdateres i et samlet datasystem hvor myndigheter og næring enkelt skal kunne hente ut informasjon.

Av konkrete tiltak foreslås det automatiske veiesystemer, som sender kontinuerlig informasjon om fangst til kontrollmyndighetene. Det settes også krav til videoovervåking av mottak.

Det foreslås også at antall individer i fangsten skal redegjøres for der det er mulig (eks. torsk, hyse, krabbe). Av pelagisk fisk foreslås det krav til rapportering av temperaturlogg og å legge fram tegninger av lasterom.

Innenfor en tidshorisont på to år tilrår utvalget også at registrering av mannskapslister og sikker identifisering av alle som mottar og kjøper fisk i et samlet register.

Innenfor en tidshorisont på fire år tilrår utvalget at tre tiltak utredes nærmere og vurderes iverksatt. Tredjepartsveiing og registrering av fangst innen pelagisk sektor, økt bruk av nøytrale mottak for bunnfisk og nye krav i bokføringsforskriften til dokumentasjon av produksjonsdata og varelager.


Samlet kontrollarbeid
Utvalget foreslår å samle ansvaret for ressurskontroll på land hos Fiskeridirektoratet, dette innebærer at salgslagene ikke lenger vil ha offentlig kontrollmyndighet.

Det foreslås likevel at salgslagene inntil videre skal ha ansvar for å kvalitetssikre landings- og sluttsedler og påse at egne forretningsregler blir ivaretatt.

Salgslagene skal også foreta rutinemessig administrativ inndragning ved fangst over kvote eller andre spesifiserte regelbrudd som krever inndragning.  

Samtidig foreslår utvalget å omorganisere direktoratet, styrke informasjonsforvaltningen og innføre kompetansekrav. Utvalget ønsker også å styrke Kystvaktens kapasitet til ressurskontroll og styrke politiets evne til å forebygge og etterforske fiskerikriminalitet.

Utvalget ønsker blant å etablere etterretningssenter for fiskerisaker i Økokrim og etablere et "fiskeripoliti" i enkelte distrikter, etter modell av dyrepolitiet.


Kontrollansvar
Utredningen sier at videre at dagens organisering av kontrollmyndighetene ikke gir en effektiv oppgaveløsning og utnyttelse av ressursene. Det pekes på overlappende ansvar mellom direktorat og salgslag, samt at ansvaret er fordelt på mange små enheter som gjør det vanskelig å bygge tilstrekkelig spisskompetanse.

Politiet har på sin side pekt på behovet for økt kompetanse knyttet til den strafferettslige bevisbyrden hos kontrollmyndighetene.
Kystvakten har hatt bedre skussmål enn øvrige kontrollmyndigheter når det gjelder fagkompetanse, men har de siste årene fått sin havgående kontroll sterkt redusert.

Utvalget mener at dagens ressurskontroll mangler et sterkt, samlet analysemiljø som løpende følger med på aktiviteten til havs og til lands. Utredningen viser også til at det tar lang tid fra ulovligheter skjer til forholdet anmeldes og til endelig reaksjon blir fastsatt.

Regelverk
Utvalget registrerer at dagens regelverk ikke oppleves legitimt av næringsaktører eller at det er vanskelig å håndheve. Dispensasjoner i henhold til regelverk kan svekke legitimeringen, medføre forskjellsbehandling og ulike konkurranse vilkår.

Majoriteten av utvalget foreslår at ressursregistrering av torsk skjer etter at den er sløyd og at dagens omregningsfaktor benyttes for å beregne kvoteavregning.

Utvalget mener det må lages systemer som sikrer at all fangst blir landet og at ressursene utnyttes optimalt. Her foreslås det at salgslagene gjennom sine fortettingsregler pålegger kjøper å ta imot hele fangsten.

Det tilrådes også å sette i gang et arbeid for å regulere fritids- og turistfiske.

Utvalget mener det er kritisk viktig at kontrollmyndighetenes kapasitet til informasjonsforvaltning og håndtering av økt datafangst og digitale løsninger øker.

Les hele rapporten her:

Siste nytt