Utviklet metoder for å estimere stim og størrelse

Publisert: av Camilla Klævold

Gjennom åtte år har CRISP jobbet for å utvikle fiskerinæringen og har kommet fram til løsninger som lettere skal estimere stim og fiskens størrelse

Dette skriver Havforskningsinstituttet på sine sider. CRISP-senteret, som har vært et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges Forskningsråd og bedriftspartnerne, ble avsluttet på forsommeren i år etter åtte års drift. I CRISP har industri, fiskesalgslag og forskning jobbet sammen for å utvikle fiskerinæringen på en bærekraftig måte.

De tre viktigste produktene fra senteret har vært: 1. Nye produkter / smarte teknologier; 2. Vitenskapelig resultater, publikasjoner og deltakelse i vitenskapelige fora; 3. Forskerutdanning.

Før fangstfasen
Simrad har samarbeidet med HI for å utvikle nye og bedre fiskerisonarer som kan kvantifisere volumet av en stim før nota settes ut. Bredbandsekkolodd, som kan måle fiskestørrelse og art før redskapet settes, er også utviklet. Dette kan medføre en betydelig reduksjon i mengden uønsket fangst og dermed også bidra til at mengden av fisk som kastes ut reduseres.

Oppførsel til not og fisk under fangst
Det har vært gjort arbeid for å forbedre fangstovervåkningen i not, slik at man kan kunne optimalisere fangststragegier for å maksimere verdien av en begrenset fartøykvote og bidra til økt bærekraft ved å unngå uønskede fangster.

I CRISP har denne arbeidspakken særlig satt søkelys på tre emner: 1) utvikling og testing av sonarteknologi for fangstkontroll inne i en ringnot under fiske; 2) overvåking av notredskapets geometri og funksjon ved hjelp av sonar- og transponderteknologi; og 3) overvåking av atferden og velferdsstatusen i ringnotfangster, særlig i forbindelse med slipping av uønskede fangster.

Økt kvalitet og verdi
I henhold til tråling har det blitt sett på løsninger som kan øke kvaliteten på fisken ved å minimere stress under tråling. Forsøk i samarbeid med Nergård Havfiske AS har vist at håndteringsteknikker som ligner de som brukes i fangstbasert akvakultur og oppdrett (mild håndtering, levende lagring i tanker før slakting, automatisk bedøvelse og blødning, m.m.) har en positiv effekt på fiskekvalitete

I denne videoen kan man blant annet se løsninger på hvordan man best mulig skal kunne estimere fiskestim og hvilke utstyr som har blitt brukt for å estimere størrelse på fisken mens den fremdeles er i not.

Les hele saken på HI:

Siste nytt