Nedgang i kvantum oppveid av høyere priser

Publisert: av Roar Bjånesøy

Totalt landet kvantum for norske fiskfartøy var syv prosent lavere i 2019 ann i 2018. God prisutvikling på makrell, sei og torsk oppveide for nedgangen i kvantum

Samlet verdi av landingene er i 2019 i overkant av 21 milliarder kroner og dermed relativt lik som 2018, skriver Fiskeridirektoratet.

Statistikken er basert på landings- og sluttseddeldata innsendt fra fiskesalgslagene til Fiskeridirektoratet. Tallene for 2019 er foreløpige.

 I 2019 var det en nedgang i landet kvantum både for pelagisk fisk og torsk og torskeartet fisk.

Innenfor pelagisk sektor skyldes nedgangen i kvantum i all hovedsak at fisket etter lodde falt vekk i 2019, men også kvantum av makrell og nordsjøsild ble redusert fra 2018 til 2019. Nedgangen ble noe kompensert for ved økt fangst av norsk vårgytende sild og industrifisk som tobis og øyepål.

Innenfor torskefiskeriene var det nedgang i landet kvantum torsk, hyse og sei fra 2018 til 2019. Størst er nedgangen i landet torsk, og ser en på utviklingen fra toppåret 2014 hvor det ble det landet rundt 470 000 tonn, til 2019 hvor kvantumet var i underkant av 330 000 tonn, er nedgangen i perioden på vel 30 prosent.


God prisutvikling for viktige fiskeslag

Samlet fangstverdi innenfor pelagiske fiskerier øker noe fra 2018 til 2019 som følge av prisoppgang på 19 prosent på makrell og økte landinger av norsk vårgytende sild.

Innenfor torskefiskeriene er samlet fangstverdi relativt stabil og dette skyldes hovedsakelig god prisutvikling på sei og torsk.

Tallene for 2019 vil være tilgjengelige på statistikksidene på fiskeridir.no. Her vil det være mulig å hente ut informasjon om landet fangst i ulik form. En kan i tillegg til fiskesort, kvantum og verdi bl.a. hente ut opplysninger om fartøyets kommune, landingskommune, redskap, lengdegrupper og fangstområde.

Siste nytt