Omsetning av pelagisk råstoff ved mulige konsekvenser av korona viruset (1)

Publisert: av Norges Sildesalgslag

Følgende retningslinjer vil gjelde dersom koronavirus-utbrudd skulle hemme auksjon/førstehåndsomsetningen for pelagisk råstoff

På grunn av koronavirus-utbruddet vil Norges Sildesalgslag herved informere om mulige konsekvenser viruset kan medføre for auksjonen/førstehåndsomsetningen. 

F
ølgende generelle retningslinjer vil gjelde; 

Dersom det oppstår en situasjon der produksjonen må stenges ned grunnet korona-viruset så anser vi at dette er en Force Majeure hendelse i henhold til punkt 12.2 i Norges Sildesalgslags Forretningsregler 

https://www.sildelaget.no/media/134929645/Forretningsregler%20fra%2001%2001%202016.pdf 

Ved slike Force Majeure tilfeller har vår praksis vært at vi går på neste reelle bud i den auksjon som det aktuelle fartøy har vært på og avstemmer om den aktuelle kjøper kan overta fangsten.  Dersom ingen av kjøperne som har deltatt i den aktuelle auksjon har kapasitet til å motta fangsten vil en måtte auksjonere fangsten på nytt.  Og da med mulighet for endret utbudsområde. 

Ved eventuelle problemer knyttet til lossemetode for råstoff til mel- og oljeanvendelse grunnet korona-viruset foreslår vi følgende retningslinjer; 

Dersom lossemetode 1 og 2 er valgt, jfr Rundskriv 04/20, og fabrikken ikke kan oppfylle dette grunnet korona-viruset, skal fartøyet kontaktes om valg av annen lossemetode, alternativt gis muligheten for å ta fangsten ut på ny auksjon. 

Vi håper dette er avklarende i forhold til den svært alvorlige situasjonen som koronavirus-utbruddet innebærer. 


Rundskriv 07/20 leser du her:

Siste nytt