Covid-19 info til fiskere ()

Publisert: av Roar Bjånesøy

I forbindelse med kommende sesonger og koronasituasjonen nasjonalt, ønsker Sildelaget å informere om elementer som kan være greie å være å forholde seg til

Fartøy og mottak kan selvsagt finne seg i en situasjon der man mistenker eller blir informert om smitte av Korona hos en eller flere personer. Kystverket (KyV) har for fartøyenes side utarbeidet en veiledning som man skal forholde seg til og Folkehelseinstituttet opplyser om saksgangen videre.

For mottaksanleggene gjelder FHI og arbeidstilsynets regler, noe av det er gjengitt i teksten under.

Kystverkets retningslinjer for slike tilfeller (fartøy) her:

 
I denne veilederen henvises det til informasjonsskriv fra Helsedirektoratet som bla.a sier:

«Dersom det foreligger mistanke om at en eller flere passasjerer på skipet er smittet med covid19, skal kapteinen varsle helsemyndighetene i den havnen de anløper. Kommunelegen har et ansvar for medisinsk oppfølging av tilfellene.

Mistenkte tilfeller som trenger behandling i helse- og omsorgstjenesten må transporteres til lege/sykehus på forsvarlig måte. Transport bør avtales med AMK. Dersom den kliniske tilstanden er slik at personen(e) kan være om bord, bør de isoleres i egen lugar

Kan leses i sin helhet her:

  

I samme veileder fra KyV står det også;

«Videre håndtering av saken ligger til helsemyndighetene.

IHR-forskriften åpner for at helsemyndighetene kan iverksette tiltak mot personer inkludert karantene av fartøy.

NB! Det er samtidig presisert i forskriften at skip ikke av folkehelsehensyn kan nektes å anløpe eller ankomme en havn, losse eller laste last eller forråd, og skal tillates å ta om bord drivstoff, vann, mat og forsyninger (§ 17). Havne- og farvannsloven gir heller ikke grunnlag for å nekte dette

Det er da lokale helsemyndigheter og kommunen som vil være retningsgivende for hvordan fartøyet løser lossingen, og aksepten er allerede gitt iht ovennevnte veiledere.


Sildelaget vil ellers henvise til vår artikkel vedr korona og kontroll. I den artikkelen finner du også lenke til risikovurderingen vår og handlingsplan for smittebegrensning som fortsatt er gjeldende. Her:

Sildelagets inspektører vil gjennomføre kontroller på fartøy og anlegg i dialog og overenstemmelse med de enkelte aktørers krav og vurderinger.

Dersom et mottaksanlegg havner i en situasjon at det må stenges ned pga større utbrudd eller andre føringer, vil man evt se på om dette går under Sildelagets forretningsregler pkt 12.2; «Force Majeure» viser til sak fra 12.03.2020 som fortsatt er gjeldende:

Eventuelt ytterligere tiltak og prosedyrer under levering vil bli diskutert imellom aktuelle organisasjoner.

Siste nytt