Skip to Content

Fiskefartøy til føring

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sjøfartsdirektoratet åpner for føring av fisk uten å være sertifisert  som lasteskip under noen gitte forutsetninger

 Bruk av fiskefartøy til føring av mindre fangster, herunder låsfangster

Sertifisering som fiske- og fangstfartøy gir ikke anledning til å drive annen virksomhet enn fiske- og fangst . Et fiske- og fangstfartøy kan derfor i utgangspunktet ikke føre andres fangst/last mot betaling, da dette regnes som lasteskipsvirksomhet, og dermed krever sertifisering som lasteskip på fartøyet.

SE HELE Rundskrivet her: 


Fiskeri med mindre fartøy som låssetter fangsten, før fangsten blir transportert til mottaksstasjoner, har lange tradisjoner på den norske kysten. Dette er fartøy som på grunn av størrelse og beskaffenhet ikke selv har mulighet til å frakte fangsten. Det samme gjelder for mindre fangster med direktehåvet fisk.

I 2012 åpnet Fiskeridirektoratet for en dispensasjonsordning fra forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel (landingsforskriften), som innebærer at kravet om veiing av fangsten ikke lenger må skje ved ombordtaking, noe som igjen gjorde det mulig for fiskefartøy å opptre som føringsfartøy for låssatt pelagisk fangst.

Sjøfartdirektoratet ønsker å bidra til at denne type kystfiskeri, med låssetting av pelagisk fangst, også kan skje i fremtiden, innenfor rammene av Fiskeridirektoratets føringspoolordning for fiskefartøy i pelagisk låssettingsfiske.

Sjøfartsdirektoratet åpner gjennom dette rundskrivet for at fiskefartøy innenfor begrensningen av norsk økonomisk sone og det åpne hav kan føre låssatt pelagisk fangst mellom steng og mottaksanlegg mot betaling, uten at fartøyet trenger å sertifiseres som lasteskip. Det samme gjelder for mindre fangster med direktehåvet fisk.

For øvrige lasteskipsoppdrag gjelder som tidligere at fartøyet må være sertifisert som lasteskip.

Siste nytt

Back to top