Leveringsavtaler for fiskemel- og olje

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fisker og kjøper kan inngå avtale om langsiktige leveringsavtaler på mel- og oljefangster under gitte forutsetninger

 

Med hjemmel i Lov om førstehandsomsetning av viltlevande ressursar (LOV-2013-06-21-75) § 10, og i Norges Sildesalgslag Forretningsregler §2 og §6.2, gis det anledning til å inngå langsiktige leveringsavtaler mellom fisker og kjøper om fangster til fiskemel og fiskeolje.

Avtalen må omfatte det kvantum fartøyet skal fiske av ett fiskeslag i ett kvoteår. For utenlandske fartøy gjelder tilsvarende det kvantum et fartøy lander i Norge i ett kalender år av et fiskeslag.

Prisen i avtalen gjelder for hele det kvantum som leveres på avtalen. Med pris menes fastpris i NOK pr kg. Fastprisen kan uansett ikke være lavere enn den til enhver tid gjeldene dynamiske minsteprisen. Alternativt minstepris pluss ett fast tillegg. Bifangst betales etter bestemmelser i prisavtalen mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag.
Avtalene må sendes til og godkjennes av Norges Sildesalgslag før fartøy starter fisket av arten som inngår i avtalen.

Øvrige regler for langsiktige avtaler vil komme frem av vedlagte avtaleformular.

 

Se rundskriv 11/22 her:

Siste nytt