Nye priser for råstoff til mel og olje fra 15. februar

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra 15.02.2022 gjelder nye priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse

Med hjemmel i Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar § 11 (LOV-2013-06-21-75 - fiskesalslagslova), og i Norges Sildesalgslags Forretningsregler § 6.7, gis det anledning til å fastsette minstepris for førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser.

Etter avtale med Sjømat Norge reduseres antall desimaler for priser på råstoff til mel/olje-anvendelse med én. Dette betyr at priser i øre/kg vil ha én desimal, mens priser i NOK/kg vil ha tre desimaler. Endringen trer i kraft fra og med tirsdag den 15.02.2022. Prisene i dette rundskrivet er en ren avrunding av eksisterende priser.

Se rundskriv 13/22 her:

Siste nytt