Søk om kompensasjon for CO2-avgift

Publisert: av Roar Bjånesøy

Søknadsfristen for kompensering for co2-avgift er 29.februar  2022 for driftsåret 2021

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har besluttet at forskriften for Kompensasjonsordningen for CO2-avgift for driftsåret 2021, skal videreføres slik den fungerte for driftsåret 2020. Forskriften finnes på Garantikassen for fiskere (GFF) sin  hjemmeside.

Det er stilt 255 mill. kr. til disposisjon for ordningen for driftsåret 2021.

GFF skal administrere ordningen. Fiskeflåten vil som tidligere bli delt inn i 3 fartøygrupper:

  • Havfiskeflåten
  • Kystfiskeflåten
  • Kystrekeflåten

Det er Fiskeridirektoratet som foretar inndelingen i fartøygruppene, og direktoratet har lagt følgende kriterier til grunn ved inndelingen:

  «I definisjonen av gruppene er havgående fartøy først plukket ut ved å identifisere       tillatelser som i all hovedsak tildeles havgående fartøy. Resterende fartøy kan         tilhøre enten kystfartøy eller kystreketrål. Kystreketrål er definert som fartøy som har   en inntekt fra reke- og sjøkrepsfisket i det aktuelle året som i sum overstiger 50 % av   fartøyets totalinntekt. Etter at havgående fartøy og kystreketrål er gruppert står en   igjen med gruppen kystfartøy.»

Det er Fiskeridirektoratet som skaffer til veie fangstinntektene for det enkelte fartøy. Fangstinntektene overføres til GFF som bruker disse i beregningen av kompensasjon. Fiskeridirektoratet opplyser at de også vil kunne beregne verdien av eventuell fangst som er landet, men ikke omsatt.

Søknadsskjema finnes på GFFs hjemmeside. Det kan også fås ved henvendelse til GFF på telefon 73 54 56 50.

Søknadsfristen er 28. februar 2022, for driftsåret 2021.

Det er svært viktig at søknadsfristen overholdes.

Siste nytt