Fiskets gang uke 4

Publisert: av Kenneth Garvik

Brukbar sildeuke i nord, og utfordrende værforhold på loddefiske ved Island

NVG-sild:
Vi fikk en middels god uke på silda med 17.000 tonn i journalen. Dette kvantum er fisket av 37 forskjellige båter med fangstørrelser fra 40 t som lavest til 1.120 t som største fangst.
Ser vi på fordelingen mellom de ulike flåtegruppene så har trål fisket 7.300 t, kyst 6.500 t og ringnot 3.200 t.

Sildefisket har foregått i tre områder, der det fortsatt har vært sild tilgjengelig i ytre del av Kvænangen. I tillegg rapporteres det om mye sild i området nord og vest av Fugløybanken, og fangstingen har herfra vært god i perioder.
I disse to områdene så er det stort sett de samme størrelsene det fisket på. Har varierer størrelsen fra 200 til 270 g, med veid snitt på 243 g.

Det tredje området er Smutthavet der den eldre og større silda har overvintret. Her har fire båter fisket 2.200 t av ukens kvantum. Som nevnt er silda større og snittvektene ligger i området 303-340 g. Fangstene herfra er utelukkende tatt med trål da silda står dypt og spredt, og vanskelig å fange med not.
Vi registrere at denne silda gir betydelig høyere priser i auksjonene, og kjøperne melder om god etterspørsel etter stor sild.

Ett blikk på sildefisket nå i januar viser at vi, med timer igjen av januar, har fisket 68.700 tonn. Dette er betydelig lavere enn i fjor da det ble fisket over 115.000 t.
Alle de ulike flåtegruppene har betydelig lavere kvantum i år.

Det er ingen tegn til at silda har det travelt med sin vandring sørover mot gytefeltene. Fra kjøperne så meldes det om litt lavere rognmodning og noe høyere fettprosent enn på samme tid i fjor.
I kommende uke forventer vi lavere kvantum da ringnotbåtene i all hovedsak er på loddefiske ved Island.


Makrell:
Fra syv utenlandske makrelltrålere har vi sist uke innmeldt 10.700 tonn med makrell.
Fangstene varierer fra 750 til 2.200 t, og størrelsen på makrellen varierer fra 412 til 460 g.

Fisket foregikk tidlig i uken et stykke vest av Shetland. Utover i uken trakk båtene lenger på sørvest, og de siste fangstene er fisket vest av Orknøyene.

I kommende uke forventes det mindre makrell fra de utenlandske båtene da flere har avsluttet makrellfiske for i vinter.


Lodde:
Fra loddefiske på Island så har været ikke spilt på lag med båtene. Lavtrykkene har stått i kø der vest og båtene har kun hatt korte økter med fiskevær. Fra ti båter er det innmeldt 5.500 tonn med fangster fra 110 t som lavest til 1.180 t som største fangst.

Alle fangster er fisket på østsiden av Island tett nord av N 64⁰ 30′, som er grensen norske båter må være nord av.
De norske båtene har og søkt etter lodde både nord av Island og på feltene der islendingene fisker. Det registreres brukbart med lodde der òg, men den har vært lite tilgjengelig for not.

Loddefangstene er omsatt til mel/olje anvendelse. I motsetning til i fjor da det var stor konsuminteresse for lodde så er dette annerledes nå med de kvaliteter en nå fisker på.

Totalt er det nå 56 båter som har tatt utseiling for loddefiske på Island. Med begrensing på 30 båter aktiv i fiske så blir det noen venting slik bildet er nå.
Vi får håpe på bedre værforhold og bedre tilgjengelighet i kommende uker.

 

Bergen 31.01.2022
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt