Flere kvinnelige og flere unge fiskere

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det var totalt 9 516 personer som hadde fiske som hovedyrke ved utgangen av 2021, økningen var størst blant kvinner

Dette er det høyeste antall siden 2013, da det var registrert 9 559 fiskere., men bare en marginal økning på 25 fiskere siden 2020, melder Fiskeridirektoratet.

Ved utgangen av 2021 var det registrert 392 kvinner med fiske som hovedyrke, det vil si at andelen kvinner fremdeles er lav. Men i motsetning til mennene hvor det var en nedgang på sju fiskere det siste året, er det en økning i antall kvinner på 32.

Det er blant de yngste at økningen er størst. Ved utgangen av 2021 var det registrert 119 kvinnelige fiskere under 30 år, mens tilsvarende tall ved forrige årsskifte var 101.

- Selv om andelen kvinner er lavt også blant de yngre fiskerne, er den likevel høyere enn for heltidsfiskerne totalt sett. Forutsatt at kvinnene blir i næringen kan vi derfor håpe på at kjønnsfordelingen over tid blir jevnere enn den er i dag, sier direktør ved Statistikkavdelingen Per Sandberg

Fiskeryrket synes å være attraktivt også for unge menn. De foreløpige tallene fra fiskermanntallet viser at det var totalt 2 082 personer under 30 år med fiske som hovedyrke ved utgangen av 2021, herav 1 963 menn. For ett år siden var totaltallet 2 021, herav 1 920 menn.

Vi må for øvrig tilbake til 2005 for å finne flere unge fiskere. Den gang var det registrert 2 156 fiskere under 30 år. Siden det da var langt flere fiskere totalt sett, må vi enda lengre tilbake i tid for å finne en større andel unge i yrket.

- Det blir til dels tegnet et bilde av en næring som er preget av forgubbing. Utviklingen de siste årene viser tvert imot at det er grunn til å være optimist med tanke på rekruttering og fremtiden til fiskeryrket, sier Per Sandberg

Fiskeridirektoratet har også publisert foreløpige tall fra merkeregisteret over antall fiskefartøy. Etter en svak økning i antall merkeregistrerte fartøy i 2016 og 2017 har utviklingen vært negativ de siste årene.

Ved utgangen av 2021 var det registrert 5 633 fiskefartøy, en reduksjon på 206 fra forrige årsskifte. Nedgangen var spesielt stor for fartøy under 11 meter, hvor det var registrert 4 503 fartøy i 2021, mot 4 705 i 2020.

 

Siste nytt