Kvotebyttefrist 1 februar

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fristen for kvotebytte av lodde fra Barentshavet mot nordsjøsild eller kolmule i 2022 er 1. februar 2022 

Fiskeridirektoratet åpner for kvotebytte av lodde fra Barentshavet mot nordsjøsild eller kolmule i 2022

Forskriften er på plass i J-23-2022 - Les den her

Forskrift om kvotebytte av lodde i Barentshavet og sild i Nordsjøen, og kvotebytte av lodde i Barentshavet og kolmule i 2022
Fastsatt av Fiskeridirektoratet 22. desember 2022 i medhold av lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 14, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686

§ 1 Virkeområde
Denne forskriften gjelder kvotebytte av lodde i Barentshavet mot sild i Nordsjøen mellom to fartøy med ringnottillatelse etter konsesjonsforskriften kapittel 4, og kvotebytte av lodde i Barentshavet mot kolmule mellom to fartøy med pelagisk tråltillatelse etter konsesjonsforskriften § 2-6.

§ 2 Vilkår for kvotebytte
Det er adgang til å foreta kvotebytte av lodde i Barentshavet og sild i Nordsjøen mellom to fartøy med ringnottillatelse etter konsesjonsforskriftens kapittel 4.

Det er adgang til å foreta kvotebytte av lodde i Barentshavet mot kolmule mellom to fartøy med pelagisk tråltillatelse etter konsesjonsforskriften § 2-6.

Det er en forutsetning at kvotebyttet gjelder hele kvoten av lodde i Barentshavet i 2022.

Adgangen til å foreta kvotebytte gjelder kun dersom ingen av fartøyene har foretatt annet kvotebytte i 2022 etter denne forskriften. Fartøy med pelagisk tråltillatelse kan likevel motta loddekvoten fra inntil to fartøy og avgi kolmulekvote til de samme fartøyene.

Det er ikke til hinder for kvotebytte etter første punktum at det er tildelt leiefartøytillatelse etter konsesjonsforskriften § 1-7 for fiske i medhold av relevant tillatelse, dersom leiefartøyet ikke har foretatt annet kvotebytte i løpet av 2022.

Det er et vilkår for kvotebytte etter første ledd at begge fartøyeierne har gitt bindende og signert melding til Norges Sildesalgslag med kopi til Fiskeridirektoratet før det fiskes på byttet kvote, og at meldingen er sendt senest 1. februar 2022.

For fartøy med ringnottillatelse skal meldingen bindende angi fartøynavn, kallesignal og kvantum av sild i Nordsjøen som byttes bort.

For fartøy med pelagisk tråltillatelse skal meldingen bindende angi fartøynavn, kallesignal og kvantum av kolmule som byttes bort og hvor kvantumet kan fiskes.

Ved en eventuell adgang til å fiske sild i Nordsjøen i andre lands soner vil det bli fastsatt en egen frist for å melde fra til Fiskeridirektoratet om hvor mye av byttet kvantum som skal kunne fiskes der.Les hele resten av  J-23-2022 her:

Siste nytt