Uro omkring kjøreregler for dispensasjoner fra utbudsreglementet for islandslodde

Publisert: av Line Dale Nilsson

I forkant av årets loddefiske ønsket Norges Sildesalgslag å få på plass nærmere kjøreregler for hvordan Laget skulle utøve sitt skjønn i forbindelse
med at det ble gitt dispensasjoner fra utbudsreglementet


Tradisjonelt har Force Majeure vært nyttet som grunnlag for å gi eventuelle dispensasjoner fra utbudsregelverket. I forkant av årets loddefiske ønsket Norges Sildesalgslag å få på plass nærmere kjøreregler for hvordan Laget skulle utøve sitt skjønn i forbindelse
med at det ble gitt dispensasjoner fra utbudsreglementet. Målet med dette var å sikre mest mulig lik behandling fra Lagets side for alle fartøyer. Denne saken ble behandlet på et digitalt møte i Salgsutvalget torsdag 28.01.22 og slike kjøreregler ble
vedtatt på nevnte møte, men kjørereglene ble ikke kunngjort på Lagets web-side noe Norges Sildesalgslag tar sjølkritikk på. Kjøperne ble imidlertid skriftlig orientert om innholdet i kjørereglene samme dag. Om kvelden fredag 28.01.22 kom det loddeinnmeldinger
som ble håndtert i forhold til hvordan skjønnet skulle praktiseres. Konkret ble stormvarsler på overfarten Island-Norge akseptert for ikke å inkludere norske kunder i utbudsområdet. Dette avstedkom da ganske umiddelbart relativt sterke reaksjoner fra kjøpersiden
og senere kom det også reaksjoner fra fiskerne.

Med dette bakteppet ble det innkalt til et nytt digitalt møte i Salgsutvalget lørdag 29.01.22. Norges Sildesalgslag vedtok da at de vedtatte kjørereglene for det skjønn som skal utøves når Force Majeure regelen skal tolkes/praktiseres utgår. Og, for fartøyer som
melder inn mer enn 300 t lodde er det pålagt utbud til Norge. Om fartøyer ønsker å gjøre gjeldende Force Majeure i forhold til dårlige værmeldinger for overfarten til Norge er det skippers ansvar å avklare med kjøper om en Force Majeure situasjon foreligger eller ikke.

Det ble videre bestemt at følgende skal gjelde med virkning fra 29.01.22:
For de fartøyer som utlosser mer enn 300 t på Island pr tur og er omfattet av dispensasjon med grunnlag i Force Majeure, gjelder det tre døgns ventetid etter utlossing før de kan melde seg aktivt for loddefiske igjen.

Norges Sildesalgslag kom også med følgende anmodning til de fire fartøyene som leverte lodde på Island 29. og 30 januar på dispensasjon: Fartøyene anmodes om å vente tre døgn etter utlossing av de aktuelle fangstene før de melder seg klar for utseiling.


Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG

 

Siste nytt