Skip to Content

Utsetter håndhevingen av den nye høstingsforskriften

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeri- og havministeren har besluttet at håndhevelsen av den nye forskriften utsettes til 1. mars.

Den nye høstingsforskriften som trådte i kraft ved nyttår har skapt debatt i næringen, fiskeri- og havministeren har derfor besluttet at håndhevelsen av den nye forskriften utsettes til 1. mars.

-  Jeg har stor forståelse for at det er behov for å gjøre seg kjent med den nye forskriften. Jeg utsetter derfor håndhevelse av regler som innebærer nye krav eller endringer i den nye høstingsforskriften. Denne forskriften vil ikke håndheves før 1. mars. Vi har alle interesse av at endringer som innføres skal skje i dialog, og på en god måte, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Den nye høstingsforskriften erstatter den tidligere utøvelsesforskriften. Utøvelsesforskriften er i alle hovedsak videreført, med noen endringer.

I den nye høstingsforskriften er det gjort en rekke grep for å forenkle reglene for utøvelse av praktisk fiske og fangst, slik at regelverket blir bedre tilgjengelig for brukerne. Høstingsforskriften inneholder for eksempel regler om hvordan fisket i sjøen skal utøves, slik som maskevidde på for eksempel garn og minstemål på fisk, stengte områder og bifangstregler, tekniske regler for teiner i fangst av kongekrabbe og snøkrabbe, og regler for merking av fangstredskaper og oppbevaringsanordninger.

Noen av forslagene til endring har skapt debatt i fiskerinæringen, særlig begrepet høsting og krav til røkting. Nærings- og fiskeridepartementet skal gå gjennom forskriften på nytt for å se på ordlyden, og gjort enkelte justeringer på de nye røktingskravene for linefiske.

-  Begrepet «høsting» skal dekke fiske av fisk, fangst av skalldyr og vågehval og andre marine pattedyr, men også høsting av tang og tare. Begrepet høsting er tidligere brukt både i havressursloven, som forskriften er hjemlet i, og i utøvelsesforskriften, som den erstatter. Jeg har likevel tatt initiativ til at vi ser nærmere på hvordan det brukes i høstingsforskriften. Mitt mål her er å lande et årelangt arbeid på en fornuftig måte, og jeg ønsker at språket som brukes i forskriften skal være så folkelig som mulig, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

- Når det gjelder røktingskravet for bruk av line i fisket etter torsk, hyse og sei så vil jeg allerede nå endre det til annenhver dag, på bakgrunn av de innspillene jeg har fått fra næringen. Dersom det må gjøres ytterligere justeringer i dette kravet har vi nå noe tid til å se nærmere på dette, sier fiskeri– og havminister  Skjæran.

Utsettelse av håndheving vil skje i dialog med Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste og Kystvakta.

Siste nytt

Back to top