Vedtar risikovurdering for 2022

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet, Kystvakten og fiskesalgslagene har vedtatt Nasjonal strategisk risikovurdering for 2022

Dette er det mest sentrale styringsverktøyet for fiskerikontrollen, og gir felles rammeverk for risikostyring, beskriver roller og ansvar i kontrollarbeidet, overordnede risikoområder og tiltak for å møte disse.

Hovedmålene med fiskerikontrollen i 2022 er å sikre etterlevelse og hindre brudd på følgende, overordnede risikoområder:

  • deltakerlovens bestemmelser 
  • ilandføringsplikten 
  • korrekt registrering av ressursuttaket 

Risikoområdene har de siste år holdt seg på samme nivå, og forventes også dette fremover.

For å møte risikoområdene, er det for 2022 løftet frem en rekke tiltak; Fangst ID, regelverksutvikling, samarbeid med andre kontrollmyndigheter, tilstedeværelse basert på risikovurderinger og offensiver innenfor både pelagiske- og hvitfiskfiskerier.

- En bærekraftig forvaltning av våre viltlevende, marine ressurser i tråd med nasjonale og internasjonale krav og forpliktelser, fordrer kontinuerlig videreutvikling og forbedring av vår risikostyring. Viktige stikkord for dette arbeidet fremover blir digitalisering, tverretatlig samarbeid og forebygging, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Siste nytt