Fullstendig tobisrapport klar

Publisert: av Camilla Klævold

Teknisk rapport fra tobistoktet 27. april - 12. mai er nå publisert

Tobistoktet i 2022 viser at rekrutteringen (ettåringer) av havsil (tobis) i sørlige del av norsk sone av Nordsjøen er lavere enn middels, men individvekten for disse ettåringene er høyere enn gjennomsnittet i tidsserien og ca. 14% høyere enn i 2021. For de eldre individene er vekten omtrent gjennomsnittlig, og en del høyere enn i fjor. Bestanden har en god geografisk spredning sør for 57°30’, mens nord for dette er bestanden kritisk lav. Under toktet har mattilgangen for tobis vært relativt god i de sørlige områdene der tobismagene inneholdt mye hoppekreps og andre dyreplankton. I de mer nordlige områdene var det vesentlig mindre mat i magene.

Bestanden består av mange årsklasser med gode forekomster av eldre individer. Omtrent 43% av biomassen er treåringer, og det er også mye 6 år gammel fisk. Biomassen av tobis i sørlige del av norsk sone av Nordsjøen er beregnet til å være 256 000 tonn (5%-95% konfidensintervallet er 162 000 - 364 000 tonn).

Mengden tobis på Vikingbanken er meget liten og på nivå med fjoråret. Biomassen ble estimert til kun omtrent 70 tonn, og dette er det laveste estimatet i tidsserien.

De store tobisforekomstene trekker til seg fugl, sjøpattedyr og fisk, og ved godt vær med stille sjø ble det observert vågehval og mange springere på flere tobisbanker. Også i år ble det observert store mengder hyse og hvitting på tobisfeltene.  


1 - Prognose og foreløpig råd for 2022
Det foreløpige rådet for 2022 var på 60 000 tonn (Tabell 1). Rådet var basert på en prognose av biomassen av rekruttering av ettåringer, og av to år og eldre individer, der det er inkludert en usikkerhetsbuffer for å unngå et for optimistiske bestandsanslag og for høyt kvoteråd (se Johnsen 2022 for detaljer).


2 - Endelig råd for 2022
For det endelige kvoterådet for forvaltningsområdene 1-4 legger Havforskningsinstituttet til grunn en høstingsgrad på 0,4 av 40-persentilen av biomasseestimatet fra årets tokt. På dette grunnlaget tilrår Havforskningsinstituttet at årets tobiskvote settes til 95 000 tonn. Det anbefales også at område 4 stenges for tobisfiske i 2022 da bestanden her vurderes til å være kritisk lav. Anbefalingen er at underområdene 1a,1c, 2b, 2c, 3b, 3c forblir åpne for tobisfiske i perioden 15. april – 23. juni.

Havforskningsinstituttet tilrår også at område 5 forblir stengt grunnet en kritisk lav biomasse av tobis på Vikingbanken.


3 - Formålet med toktet
I perioden 27. april - 12. mai 2022 har Havforskningsinstituttet gjennomført et akustisk tokt med FF «Johan Hjort» på tobisfeltene i sørlig del av norske sone i Nordsjøen. FF «Kristine Bonnevie» dekket tobisområdet på Vikingbanken 8. mai. Disse undersøkelsene gir oppdatert kunnskap om bestandsstørrelse, aldersfordeling og geografisk utbredelse av tobisbestanden. Spesielt viktig er det å få et godt mål på rekrutteringen (ettåringene) for å kunne beregne den totale bestandsstørrelsen siden ettåringer ofte utgjør hoveddelen av den fiskbare bestanden. Resultatene fra årets tokt sammenlignes med prognosen som ga grunnlag for det foreløpige rådet, og med resultat fra tidligere akustiske tokt. I kombinasjon med kartlegging av mengde- og alderssammensetningen i kommersielle fangster danner dette grunnlaget for et endelig tobisråd for 2022 i norsk økonomisk sone (NØS).


4 - For endelig råd i 2022 er følgende spørsmål vurdert:

- Er det grunnlag for å øke totalkvoten av tobis utover den foreløpige kvoten på 60 000 tonn i norsk økonomisk sone?
- Er det grunnlag for å stenge noen av de åpne områdene?  
- Er det grunnlag for å åpne opp for regulært fiskeri i forvaltningsområde 5 (Vikingbanken)?
Les mer om høstingsregel og toktmetodikk på HI sin side:

Siste nytt