Inviterer til møte om maritim likestillingsstrategi

Publisert: av Roar Bjånesøy

En ny rapport viser at det fremdeles er lav kvinneandel i maritim næring 

Rapporten viser at både strukturelle, kulturelle og praktiske barrierer kan forklare hvorfor ikke flere kvinner jobber i næringen. Dette melder departementet

Nå skal Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran invitere til innspillsmøte med partene i næringen for å diskutere rapporten og regjeringens arbeid med en maritim likestillingsstrategi.

 Dette er en viktig rapport på et område det har vært viktig for meg å bidra til positiv endring på. Denne studien er et sentralt bidrag for å få et mer helhetlig overblikk og vil utgjøre en vesentlig del av faktagrunnlaget for regjeringens kommende likestillingsstrategi, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran.

Nærings- og fiskeridepartementet ga i januar 2022 Høgskolen i Innlandet i oppdrag å kartlegge status for mangfold og kjønnslikestilling i maritim næring. Rapporten som nå foreligger, presenterer nåsituasjonen og historisk utvikling for mangfold og kjønnslikestilling i næringen og belyser hvilke faktorer som fremmer og hvilke som hindrer likestillingen. Den vurderer også samfunnsøkonomiske effekter av økt mangfold og kjønnslikestilling.

Rapporten offentliggjøres på den internasjonale dagen for kvinner i maritim næring, som markeres for første gang 18. mai.

- Bevissthet rundt likestilling i alle næringer er viktig, og spesielt der kjønnsbalansen er skjev. Det er et stykke igjen for å oppnå en likestilt maritim næring, både generelt og med tanke på trakassering, som vi har nulltoleranse for. Mange av tiltakene som anbefales i rapporten vil næringen selv måtte ta tak i, og her skal jeg bidra. Derfor er jeg opptatt av å samle partene for å diskutere hvordan vi sammen kan løftet disse spørsmålene og hvordan vi bør gå frem for å bedre situasjonen, både på kort og lang sikt. Jeg vil ta et initiativ til et slikt møte før sommeren, sier Skjæran.

Les hele likestillingsrapporten her.

 

Noen sentrale funn i studien

  • Det er generelt en lav kvinneandel i maritim næring. Kvinneandelen blant de som jobber om bord på skip ligger på 11%, mens kvinneandelen blant den bredere maritime næringen (leverandør, sjøfart transport, tjenester, og verft) ligger på 21%.  
  • Kvinner generelt tjener mindre enn menn i maritim sektor, også når det kontrolleres for utdanning, stillingstittel og alder. Forskjellene er størst innen sjøfart og transport. I verftsegmentet er det betydelig mindre forskjeller. Utover dette ser det ikke ut til å være noe tydelig mønster i lønnsforskjeller mellom skip og land eller mellom segmenter.
  • Kvinneandelen blant studenter er relativt stabil på ca. 20% innen universitets- og høyskolesektoren, men store variasjoner innenfor enkelte studier og fra år til år. Innenfor høyere yrkesfaglig utdanning er det hovedsakelig en stigende trend, med større andel kvinnelige søkere.

Siste nytt