Praksis ved dispensasjon fra oppmalingsforbudet i Høstingsforskriftens § 53

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norges Sildesalgslag vil med virkning fra 01.02.2023 innskjerpe Lagets praksis ved dispensasjon fra oppmalingsforbudet i Høstingsforskriften § 53

I Høstingforskriften §53 heter det:

 

«Det er forbudt å fiske eller lande torsk, hyse, sei og kystbrisling til oppmaling, herunder til matmel og til fiske- og dyrefor. Vedkommende salgslag kan dispensere fra oppmalingsforbudet.»

Konkret vil følgende rutiner bli å gjelde fra nevnte dato:

• Eksisterende rutine (for tobis) vil gjelde i alminnelighet for de tradisjonelle arter som leveres til mel/olje (dvs for artene tobis, øyepål, kolmule, havbrisling og lodde). Eksisterende innslagspunkt, som ikke er eller vil bli
kunngjort, blir videreført i disse tilfellene.
• For torsk, hyse og sei som leveres til oppmaling som bifangst i fisket etter nordsjøsild, nvg-sild og makrell, vil laget i alminnelighet ikke dispensere fra oppmalingsforbudet ved større innslag av torsk, hyse eller sei i den enkelte fangsten. Innslagspunktet for å dispensere i disse tilfellene er for øvrig innskjerpet i forhold til det som gjelder for tobis.

Dette til deres informasjon.


Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG

 

Siste nytt