Åpner for makrellfiske

Publisert: av Camilla Klævold

Fiskeridirektoratet åpner fisket etter makrell innenfor fjordlinjene i Nordland for flåten over 28 meter

Dette skjer etter anmodning fra Norges Fiskarlag og er åpent til 1. september 2022.

I J-139-2022 som kom 7. juli heter det at:

Uten hinder av forbudet i forskrift 23. desember 2021 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) § 31 g, er det frem til og med 1. september 2022 tillatt å fiske etter makrell innenfor fjordlinjene i Nordland fylke med fartøy på eller over 28 meter største lengde.

Vil fiske mest i norske farvann
Makrellfisket har kommet godt i gang i Nord-Norge, og utover sommeren forventes høy fangstaktivitet.

«Det er grunn til å anta at det også i år er særlig viktig å legge til rette for at den norske flåten kan fiske mest mulig av den norske makrellkvoten i norsk farvann», skriver Norges Fiskarlag i anmodningen til Fiskeridirektoratet.

Helhetlig vurdering
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter makrell innenfor fjordlinjene før 1. september 2022 dersom det anses nødvendig som følge av risiko for bifangst av andre arter.

Siste nytt