Ønsker kystnære fiskeridata

Publisert: av Camilla Klævold

Direktoratet ønsker innspill fra fiskerne for å kartlegge kystnære fiskeridata for Vesterålen og Lødingen

Fiskeridirektoratet region Nordland holder på å oppdatere kystnære fiskeridata for Vesterålen og Lødingen. Regionkontoret gjennomførte intervjuer med fiskere tidligere i høst og de nye fiskeridataene/kartleggingene er nå på høring.

Bakgrunnen for at det ble besluttet å ta en ny kartlegging/oppdatering av fiskeridataene er at det i sjøarealet forelå fiskeridata av noe eldre dato, samt at fiskere i området mente at registreringene var mangelfulle for enkelte områder.

Nordland Fylkes Fiskarlag ber om at fiskerne som bruker området om å prioritere en gjennomgang av dataene innen høringsfristen - med referanse til den pågående prosessen med å utarbeide en interkommunal kystsoneplan for Vesterålen, der kommunene Andøy, Øksnes, Bø, Sortland, Hadsel og Lødingen er med. For å belyse og ivareta fiskerinæringas interesser, og for at en ved det videre arbeidet med planen og ved konsekvensutredning har et best mulig kunnskapsgrunnlag om fiskerinæringas bruk av sjøarealene innenfor planområdet, har kartleggingen fått høy prioritet hos Fiskeridirektoratet region Nordland.

Høringsdokumentene ligger på Fiskeridirektoratets hjemmeside, her er også nærmere beskrivelse av hvordan en fremmer innspill.


- Se mer informasjon i denne lenken til direktoratet
- Frist for å gi innspill er 1. desember.

Siste nytt