Auksjonen gir best pris for fisken

Publisert: av Roar Bjånesøy

En forskningsrapport fra SNF ( Samfunns- og næringslivsforskning) viser at omsetning gjennom salgslag, og da særlig via auksjon,  øker den totale verdiskapningen av fisken

I følge forskningsrapporten skaper fiskesalgslagene betydelige verdier for fiskerne som oppnår bedre priser, men resultatene i forskningsrapporten viser også at omsetningsform og markedsstruktur er kritisk i fastsettelsen av disse prisene.

 

Særlig er graden av konkurranse både på kjøpersiden og selgersiden viktig, noe som også vil ha konsekvenser fremover med strukturering og konsolidering ,  både på fangst- og kjøpersiden.

- For Sildelaget er det selvsagt viktig at fiskerne får rett markedspris for fisken de leverer og akkurat det sikrer nettopp omsetningssystemet , og da særlig auksjonene,  i salgslagene, sier Paul Oma, administrerende direktør i Sildelaget. I Sildelaget omsettes rundt 80 av det totale fiskekvantumet via auksjon.

 

-Samtidig er det viktig å understreke at vi driver en åpen markedsplass der kjøperne konkurrerer om råstoffet på like vilkår og med lik informasjon. Dette er med på å øke den totale verdiskapningen av de norske fiskeressursene som selges over hele verden,  sier Oma.

Når fiskesalgslagene i Norge lar fiskere opptre mer koordinert i møte med fiskekjøperne så har det en betydelig innvirkning på pris og andre betingelser for salg av villfanget fisk. Dataene som SNF har gjennomgått fra Sildelaget og Surofi viser at begge salgslagene skaper betydelig verdi for fiskerne, heter det i konklusjonen fra rapporten. For makrell og NVG-sild kan en finne en auksjonspremie på over en kr/kg. Også for hvitfisk er auksjonspremien signifikant.

 

-Rapporten sier at markedsstrukturen i førstehåndsomsetningen av fisk i Norge ville vært annerledes uten fiskasalgslagen. Vi har stor valgfrihet innenfor salgslagene for måter å omsette fisk på med for eksempel kontrakter og leveringsavtaler.  Men hvis konkurranse gjennom auksjoner er det som både setter benchmark-prisen for kontrakter og er måten en oppnår høyest pris på, så er det auksjonene som da viser rett markedspris for de norske fiskeressursene, sier Oma.  Rapporten fra SNF, der studiene er finansiert av Sildelaget og Surofi, har analysert mengder av data fra 2001 til 2018  på pelagiske arter som makrell, NVG-sild og nordsjøsild, samt hvitfiskarter som sei og torsk.

Hele rapporten er tilgjengelig her

 

Om SNF:

 

SNF SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS - er et selskap i NHH-miljøet med oppgave å initiere, organisere og utføre ekstern[1]finansiert forskning.
Norges Handelshøyskole og Stiftelsen SNF er aksjonærer.
Virksomheten drives med basis i egen stab og fagmiljøene ved NHH. SNF er ett av Norges ledende forskningsmiljø innen anvendt økonomisk-administrativ forskning, og har gode samarbeidsrelasjoner til andre forskningsmiljøer i Norge og utlandet. SNF utfører forskning og forskningsbaserte utredninger for sentrale beslutningstakere i privat og offentlig sektor. Forskningen organiseres i programmer og prosjekter av langsiktig og mer kortsiktig karakter.
Alle publikasjoner er offentlig tilgjengelig.

Siste nytt