Ber om innspill på markedsavgiften for pelagisk sektor

Publisert: av Line Dale Nilsson

Nærings- og fiskeridepartementet vil ha innspill til nivået på markedsavgiften for pelagisk sektor.

Dette skriver Regjeringen.no

- Regjeringen vil gjøre fiskeri- og havbruksnæringen mer konkurransedyktig gjennom å satse på eksportfremmende tiltak. Norges sjømatråd spiller en viktig rolle i dette arbeidet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Høringsnotatet omhandler kun markedsavgiften for pelagisk fisk. Bakgrunnen for dette er at departementet har fått gjentatte henvendelser fra sjømatnæringens aktører om å vurdere nivået på avgiften for pelagisk fisk.

- I juni 2019 ble det lagt frem en evalueringsrapport av effekten av markedsarbeidet i pelagisk sektor. Departementet mener derfor dette er et godt tidspunkt for å vurdere avgiften, sier Nesvik.

Fristen for å komme med innspill er 11. oktober 2019.

Om markedsavgiften

Markedsavgiften finansierer Norges sjømatråd AS.

Markedsavgiften for pelagisk fisk er i dag på 0,3 prosent av eksportverdien av sild, makrell, lodde, kolmule, vassild, taggmakrell (hestemakrell), øyepål og brisling som hører under tolltariffens posisjoner 03.01 til 03.05. En eventuell endring av avgiften vil gjelde fra 1. januar 2020.

Fra januar 2016 ble markedsavgiften for laks/ørret og de viktigste pelagiske fiskeartene nedjustert fra den tidligere satsen på 0,75 prosent til 0,6 prosent. Fra januar 2017 ble avgiftssatsen redusert til 0,3 prosent for de samme artene. I løpet av 2017 og 2018 har Sjømatrådet kompensert for fallet i inntekter fra markedsavgiften ved å bruke av egenkapitalen. Dette har vært en ønsket utvikling. Kapitalen nå er på et nivå som tilsvarer om lag fem måneders drift.

Det er derfor ikke lenger mulig å bruke av Sjømatrådets egenkapital til å gjennomføre markedsarbeid. Budsjettet for markedsarbeidet for pelagisk sektor må derfor bringes i balanse. Om ikke avgiften endres, må aktivitetsnivået reduseres.

 

Siste nytt