Brislingsesongen 2018

Publisert: av Line Dale Nilsson

Kystbrislingfiske til hermetikk åpnes tirsdag 18. september kl. 00:00 i Rogaland og Hordaland

Åpning
Kystbrislingfiske til hermetikk åpnes tirsdag 18. september klokken 00:00 i fylkene Rogaland og Hordaland. Lysing kan påbegynnes fra mandag 17. september kl 2000.

Fiske i Sognefjorden avventes i første omgang og åpning blir bestemt på bakgrunn av utviklingen i Hordaland. Åpning av øvrige fjorder for kystbrislingfiske vil bli vurdert fortløpende.

Fangster av stor kystbrisling er tillatt etter utløpet av fredningsperioden 31. juli. Fartøyer som fisker på stor kystbrisling må imidlertid kontakte Norges Sildesalgslag før fangsting med tanke på om det er omsetningsmuligheter for denne fisken.

Det vises for øvrig til vår Web-side vedrørende meråpning, sperrede områder m.m.


Omsetningsmuligheter.
For årets sesong er det fastsatt en minstepris på kr 6,65 pr kg for all kystbrisling over 10 cm og videre skal denne prisen også betales for inntil 20 % innblanding av brisling i størrelsen 9,5 - 10 cm. Øvrige kriterier vedrørende brisling, utkast og fettinnhold i fisken gjelder som i 2017. Det vil ikke bli betalt for småsild.

I tilfeller at fartøy selv fører fangster til landanlegg King Oscar har avtale om innfrysing med betales råstoffet med kr 8,15 pr kg.

Videre kan vi opplyse om at King Oscar i 2018 har en intensjon om å kjøpe inntil 1.500 tonn kystbrisling. Innenfor denne rammen ønsker King Oscar i utgangspunktet maksimalt å kjøpe inntil 750 tonn ett-lags brisling og inntil 1.150 tonn to-lags brisling.

Som i 2017 har norske fiskerimyndigheter også i 2018 fastsatt kvotebegrensninger. Dette innebærer at det ikke vil være tillatt å fiske brisling i Nordfjord, i Sognefjorden kan det fiskes inntil 500 tonn og i Hardanger/Sunnhordland inntil 500 tonn. I Skagerrak/Kattegat kan det videre fiskes inntil 1.997 tonn. I øvrige fjorder/områder er det ikke satt noen kvantumsbegrensninger.

I 2018 blir det ikke prøvefiske etter kystbrisling. Av denne grunn pålegges fartøyer som først starter fiske i de ulike fjordene/fjordarmene å sende inn brislingprøver for fettanalyse av disse snarest råd (det forutsettes at dette skjer i nært samarbeid med Norges Sildesalgslag). Dette for å få konstatert hvorvidt fettkriteriene i avtalen mellom Norges Sildesalgslag og Sjømat Norge overholdes (minimum 7,5 %). Brislingprøver for fettanalyser må være minimum på 200 gram hver og prøvene skal fordeles på størrelser etter følgende inndeling: 9,5 cm -11,5 cm, 11,5 – 13,5 cm og større enn 13,5 cm.

OBS! Det er tilstrekkelig at det tas ut en samfengtprøve for utplukk til fettprøver. Avhengig av størrelsesfordelingen i samfengtprøven kan det bli enten en fettprøve, to fettprøver eller tre fettprøver som skal sendes inn for de aktuelle fangstene.

Norges Sildesalgslag vil understreke betydningen av at fiskerne leverer kystbrisling av topp kvalitet.

Brisling selges etter like kriterier og priser til alle kjøpere.

OBS! Det er kun fisk som oppfyller kriteriene i avtalen som er betalbar vare.


Omsetningsbestemmelser.
Inntil det blir gitt melding om annet gjelder omsetningsbestemmelser iverksatt i august 1997.


Bruk av lys ved notfiske etter brisling.
Det vises til de lokale reguleringsforskrifter vedrørende bruk av lys ved notfiske etter brisling.


Låssetting.
Med bakgrunn i de lave kystbrislingkvotene i de tradisjonelle fjordene på Vestlandet i 2018 er det i særdeleshet viktig at fiskerne unngår neddreping. Norges Sildesalgslag vil derfor sterkt oppfordre fiskerne til å vise stor forsiktighet ved fiske, ved håndtering av fisk i lås og ved opptak, slik at en unngår neddreping av fisk og forurensning som følge av dette.


Annet.
Merk følgende bestemmelser med referanse til Utøvelsesforskriften:

Minstemål for kystbrisling (jfr. Utøvelsesforskriften § 43 pkt 37).
Brisling innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene har et minstemål på 10 cm.

Innblanding av fisk under minstemål (jfr. Utøvelsesforskriften § 46).
Ved fiske etter kystbrisling er det adgang til å ha inntil 20 % brisling under minstemål regnet i vekt.

Fredningstid for kystbrisling (jfr Utøvelsesforskriften § 35 a).
Det er forbudt å drive fiske etter kystbrisling i tidsrommet fra og med 1. januar til og med 31. juli.
Fiskeridirektoratet kan for hele eller deler av kysten eller avgrensede områder, gjøre unntak fra fredningstiden for kystbrisling, så som når avtaksmessige hensyn gjør det forsvarlig. Når biologiske eller innblandingsmessige hensyn tilsier det, kan Fiskeridirektoratet forlenge fredningstiden. Uten hinder av denne paragraf kan vedkommende salgslag i samsvar med praksis tillate å bringe i land marginale kvanta storbrisling, dvs 60 % over 11 cm.

Uten hinder av denne paragraf kan vedkommende salgslag før fredningstidens opphør gjennomføre et begrenset prøvefiske.

---------------------------------------------

For øvrig ønsker vi våre medlemmer lykke til med årets sesong.


Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG

 

Rundskrivet i PDF-format finner du her:

Siste nytt