Brislingsesongen 2023/2024

Publisert: av Line Dale Nilsson

Kystbrislingfiske til hermetikk åpnes tirsdag 26. september klokken 00:00 i Hardangerfjorden, dvs i statistkklokasjonene 09-20, 08-21 og 08-15 og i Rogaland. 

Lysing kan påbegynnes fra mandag 25. september kl 2100. Vi gjør oppmerksom på at fiskerne må holde seg oppdatert om munningsfredningssoner i de aktuelle fjordene.

OBS! Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være tillatt å fiske brisling til hermetikk i andre fjorder enn her nevnt. Åpning av øvrige fjorder for kystbrislingfiske til hermetikk vil videre bli vurdert fortløpende i lys av utviklingen i fiskeriet.

Fangster av stor kystbrisling er tillatt etter utløpet av fredningsperioden 31. juli. Dette gjelder imidlertid ikke for fjordene Nordfjord og Trondheimsfjorden der det er henholdsvis forbudt å fiske og midlertidig forbudt å fiske. Til sistnevnte se forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2023-2024, § 10, femte ledd (J-142-2023), der det heter følgende: Forbud og kvoter etter denne paragraf er ikke til hinder for at vedkommende salgslag kan tillate å bringe i land marginale kvanta (dvs inntil 200 skjepper) storbrisling, dvs 60% over 11 cm, i samsvar med praksisen i fredningstiden.

Fartøyer som fisker på stor kystbrisling må imidlertid kontakte Norges Sildesalgslag før fangsting med tanke på om det er omsetningsmuligheter for denne fisken.

Det vises for øvrig til Lagets Web-side vedrørende meråpning, sperrede områder m.m.


Omsetningsmuligheter.
For årets sesong er det fastsatt en minstepris på kr 9,00 pr kg for all kystbrisling over 10 cm og videre skal denne prisen også betales for inntil 20 % innblanding av brisling i størrelsen 9,5 - 10 cm. Fangstene må inneholde 80 % brisling, og andelen utkast må ikke overstige 20 %. Det vil ikke bli betalt for småsild.

I tilfeller at fartøy selv fører fangster til landanlegg King Oscar har avtale om innfrysing med, betales råstoffet med kr 10,75 pr kg.

Fettprosenten må ikke være under 7% og bør heller ikke overstige 15%. Fisk med fettprosent under 7% er ikke betalbar vare. Og, om fisken har fett over 15 % må fisket og videre prosesser med hensyn til føring og innfrysing utøves med ytterste forsiktighet.

Fartøyer som først starter fiske i de ulike fjordene/fjordarmene pålegges å sende inn brislingprøver for fettanalyse av disse snarest råd (det forutsettes at dette skjer i nært samarbeid med Norges Sildesalgslag og King Oscar). Dette for å få konstatert hvorvidt fettkriteriene i avtalen mellom Norges Sildesalgslag og King Oscar overholdes, jfr overnevnte.

Brislingprøver for fettanalyser må være minimum på 200 gram hver, og prøvene skal fordeles på størrelser etter følgende inndeling: 9,5 cm -11,5 cm, 11,5 – 13,5 cm og større enn 13,5 cm. OBS! Det er tilstrekkelig at det tas ut en samfengtprøve for utplukk til fettprøver. Avhengig av størrelsesfordelingen i samfengtprøven kan det bli enten en fettprøve, to fettprøver eller tre fettprøver som skal sendes inn for de aktuelle fangstene.

Videre kan vi opplyse om at King Oscar i 2023/2024 har en intensjon om å kjøpe inntil 1.500 tonn kystbrisling. Innenfor nevnte ramme ønsker King Oscar i utgangspunktet å kjøpe 30% av ett-lags brisling (70-90 stk pr kg og 70% av to-lags brisling (90-120 stk pr kg). King Oscar og Norges Sildesalgslag forutsettes å diskutere størrelsesfordelingen nærmere ved større avvik fra ønsket fordeling.

Som i de tre foregående årene har norske fiskerimyndigheter også fastsatt kvotebegrensninger i enkeltfjorder på Vestlandet i 2023. Blant annet er det fastsatt en kvote på 500 t i både Sognefjorden og i Hardanger/Sunnhordland. I Nordfjord blir det ikke åpnet for fiske i 2023. Videre er det inntil videre ikke tillatt å fiske brisling i Trondheimsfjorden, men det kan bli satt en kvote senere. I Skagerrak/Kattegat kan det videre fiskes inntil 1.971 tonn – kvoten gjelder for perioden 01.07.23 - 30.06.24. I øvrige fjorder/områder er det ikke satt noen kvantumsbegrensninger.

Norges Sildesalgslag vil understreke betydningen av at fiskerne leverer kystbrisling av topp kvalitet.

Brisling selges etter like kriterier og priser til alle kjøpere.

OBS! Det er kun fisk som oppfyller kriteriene i avtalen som er betalbar vare.


Omsetningsbestemmelser.
Inntil det blir gitt melding om annet gjelder omsetningsbestemmelser iverksatt i august 1997.


Bruk av lys ved notfiske etter brisling.
Det vises til de lokale reguleringsforskrifter vedrørende bruk av lys ved notfiske etter brisling.


Utøvelse av kystbrislingfiske.
Det er i særdeleshet viktig at fiskerne unngår tap av fangst.


Melding om utseiling.
Vær oppmerksom på følgende, jfr forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2023-2024, § 10, sjette ledd (J-142-2023), der det heter følgende: Fartøy som skal delta i fisket etter kystbrisling må melde fra til Fiskeridirektoratets sjøtjeneste senest 48 timer før utseiling. Melding sendes på e-post til [email protected].


Brislingprøver til Havforskningsinstituttet for biologisk prøvetaking.
Gode prøver for bestemmelse av bl a fiskens vekt, lengde, alder mv er for havforskerne en viktig bestanddel for kvoterådgivningen. Havforskningsinstituttet (HI) ønsker derfor å få tilsendt fangstprøver for biologisk prøvetaking. Følgende kjøreregler for prøvetaking gjelder:

• Båter som kan delta i fangstprøvelotteriet må si JA til å delta i lotteriet for fisket etter kystbrisling
• 1.5 kg med brisling fryses ned (pr levering eller om mulig pr kast)
• Det er ikke noe problem om det er innblanding av annen liten fisk, som f.eks. småsild
• Prøven må være representativ for fangsten – det vil si at fisken må være et tilfeldig utplukk fra fangsten
• Få prøven på frys så fort som mulig (Dette er viktig for kvaliteten på prøvetakingen).
• Merk prøven med
• Kystbrisling
• Fangstområde: geografisk posisjon, stedsnavn og fjord
• Båt (navn, registreringsnummer og radiokallesignal)
• Fangstdato
• Fangstkvantum
• Skriv tydelig - gjerne med blokkbokstaver

I tilfeller at fartøyer ikke er en del av fangstprøvelotteriet (altså deltar via den ordningen) bes det om at det minimum tas en prøve ved hver direktelanding til anlegg KO har avtale om innfrysing med og videre minimum en prøve hver gang det leveres låssatt kystbrisling fra et konkret område fra et fiskefartøy til føringsfartøy. Og, føringsfartøyene må huske å levere nevnte prøver til de aktuelle mottaksanleggene for oppbevaring/innfrysing.

OBS! Det er viktig at både fisker, føringsfartøy og mottaksanlegg i fellesskap gjør sitt ytterste for at de biologiske prøvene blir tatt, at prøvene blir fryst inn og at de til sist blir sendt til HI ved/Cecilie Kvamme.
..

Annet.
Merk følgende bestemmelser med referanse til Utøvelsesforskriften:

Minstemål for kystbrisling (jfr. Utøvelsesforskriften § 43 pkt 37).
Brisling innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene har et minstemål på 10 cm.

Innblanding av fisk under minstemål (jfr. Utøvelsesforskriften § 46).
Ved fiske etter kystbrisling er det adgang til å ha inntil 20 % brisling under minstemål regnet i vekt.

Fredningstid for kystbrisling (jfr Utøvelsesforskriften § 35 a).
Det er forbudt å drive fiske etter kystbrisling i tidsrommet fra og med 1. januar til og med 31. juli.

Fiskeridirektoratet kan for hele eller deler av kysten eller avgrensede områder, gjøre unntak fra fredningstiden for kystbrisling, så som når avtaksmessige hensyn gjør det forsvarlig. Når biologiske eller innblandingsmessige hensyn tilsier det, kan Fiskeridirektoratet forlenge fredningstiden. Uten hinder av denne paragraf kan vedkommende salgslag i samsvar med praksis tillate å bringe i land marginale kvanta storbrisling, dvs 60 % over 11 cm.

Uten hinder av denne paragraf kan vedkommende salgslag før fredningstidens opphør gjennomføre et begrenset prøvefiske.

---------------------------------------------

Til sist ønsker vi fiskere og kjøpere lykke til med årets sesong.

 

Rundskriv 22/23 finner du i PDF-format her:

Siste nytt