Dom i tobis-saken fra 2017

Publisert: av Roar Bjånesøy

Oslo tingrett har avsagt dom i den såkalte Themis-saken fra tobisfisket i 2017 der Pelagia hadde saksøkt Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet

Retten avviste Pelagias krav om at fiske- og omsetningsstoppvedtaket som ble iverksatt i Mai 2017 var ugyldig. Departementet opprettholdt gyldigheten av dette vedtaket i 2018 og retten har nå vurdert det slik at Sildelaget hadde rettslig og faktisk grunnlag til å fatte vedtak om fiskestopp etter tobis den 10 . mail 2017.


Retten mener Sildelaget reelt sett begrunnet fiskestopp med hensyn som er i tråd med loven og heller ikke misbrukte sin myndighet eller begikk saksbehandlingsfeil som kan ha virket inn på innholdet i denne delen av vedtaket.


Samtidig sier retten at Sildelaget ikke hadde hjemmel til å nekte omsetning av Themis’ fangst og dermed er inndragningsvedtaket ugyldig etter at retten ved en samlet vurdering av lovens ordlyd , formål og system kommer frem til at fiskesalgslagslova paragraf 13 ikke gir hjemmel til å fastsette omsetningsstopp.


-Vi er glad for at staten vinner frem når det gjelder argumentet om fiskestoppen og slår fast at Sildelagets reguleringskompetanse når det gjelder denne var korrekt, sier administrerende direktør i Sildelaget, Paul Oma.


-Samtidig beklager vi at retten ikke ser sammenhengen mellom fiskestopp og omsetningstopp og forutsetter at staten vil anke denne delen av dommen, sier Oma.

Siste nytt