Fiskarlaget ber om havvind møte

Publisert: av Camilla Klævold

Norges Fiskarlag har bedt om et nytt møte med politisk ledelse i Olje- og energidepartementet og i Nærings- og fiskeridepartementet

Dette fordi de mener det er stor mangel på hensyn til havmiljø og fiskerinæring i arbeidet med utbygging av vindkraftverk i norske kyst- og havområder.

Fiskarlaget mener det er et stort behov for å diskutere hvordan hensynet til havmiljø og norsk fiskerinæring kan bil ivaretatt i den omfattende satsingen det legges opp til for å bygge ut vindkraft til havs.

Dagens tradisjonelle forvaltningsplaner er lite egnet til dette formålet. Norges Fiskarlag mener derfor at myndighetene må legge langt bedre til rette for samordning av næringer, aktiviteter og arealbruk i havområdene våre.

I et brev til de to statsrådene fredag viser vi til at Fiskarlagets landsstyre har bedt om en egen dedikert Stortingsmelding om arealbruk og sameksistens til havs. Det er nå 20 år siden sist gang en slik melding ble utarbeidet. Så langt er vi ikke hørt i forhold til dette.

Norges Fiskarlag ber om at et møte med fiskeristatsråden og oljestatsråden blir avholdt før meldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser legges fram for Stortinget, og før retningslinjene for søknader om utbygging av vindkraft i Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord sendes på høring.

Les mer på Fiskarlaget.no:

Siste nytt