Fiskets gang uke 40

Publisert: av Kenneth Garvik

Bedre makrellfiske og en god sildeuke i nord.

Makrell:
Etter to labre makrelluker så fikk vi denne uke et mer oppløftende kvantum med 10.400 tonn. Av dette kvantum er søndag beste dag med hele 4.500 t.

Utenlandske fartøy har bidratt mest med 5.700 t fra 15 ulike båter. For norske båter så har ringnot fisket 3.600 t, kyst 700 t og trål 400 t.

Fisket for de største båtene har foregått på to felt;
Ett i Norskehavet på rundt N 64⁰, 110-150 n-mil nordvest av Ålesund. Her har de norske og færøyske båtene fisket i hovedsak med trål. Makrellen har stått spredt utover, og den kommer høyere på natten slik at en kan tråle i de øvre vannlag. På dagen går den ned på 400 meters dyp og bare noen få båter er rigget med tråler som kan ta makrellen så dypt.

Det andre hovedfeltet er sørøst av Shetland i Britisk sone der britene og EU flåten har startet sitt fiske nå i oktober. To danske båter og en svensk har fisket 2.500 t med trål herfra for levering i Norge. I dette område hvor normalt makrellen samler seg på høsten er tilgangen noe bedre. Så langt så melder båtene om mindre makrell en normalt og det kan tyde på at makrellen er senere i sin rute i år.

Med bakgrunn i at fisket har gått litt trått i den siste periode så fikk båtene en økning på kvotene før helgen. En ringnotbåt fikk en økning på knappe 10% på sin opprinnelige kvote.

Det blir spennende å følge utviklingen i fiske i de kommende uker. Håpet er at det trekker inn makrell på kysten slik vi opplevde i fjor. En del signaler fra kystfiskere vest av Bergen og utenfor Ålesund kan tyde på at noe er i emning. Flere fester sin lit til at tiden rundt fullmånen om vel en uke kan være en god periode.


NVG-sild:
Atter en god uke på NVG-silda med hele 29.500 tonn i journalen. Beste fiske fikk vi i helgen der det lørdag og søndag er tatt hele 18.300 t. Ringnot har fisket 17.100 t, kystflåten 10.200 t, trål 700 t og fra utenlandske båter har vi 1.500 t.

Det meldes om sild over et stort område utenfor Nord Norge. Og periodevis registrerer fiskerne mye sild, og da spesielt på det nordligste feltet.
Flåten har fisket fra rundt 60 n.mil nord av Andenes og videre nordover til vest av Tromsøflaket på N 71⁰40′

Størrelsene på silda i nord ligger i området 190 - 300 gram, med et vektet snitt på 273 g.
Kjøperne melder om god kvalitet på silda der det i hovedsak blir produsert ypperlig sildefilet av fangstene.

Fra en islandsk båt, «Børkur», fikk vi en innmelding på vel 1.100 t. Denne fangst er fisket øst av Island og er tatt i 3 trålhal. Dette er sild av eldre årsklasser med snittstørrelser i området 381- 421 g.

I kommende uke vil det fortsatt være god aktivitet på sildefiske. Deltakelsen her vil avhenge av hva som skjer på makrellfeltet.


Nordsjøsild:
Fordelt på seks fangster så er det tatt 700 tonn med nordsjøsild sist uke.
Alle fangster er fisket rundt Vikingbanken og silda er relativ stor med snittvekter fra 226 g til 250 g som høyest.


Kystbrisling:
Vi fikk en god uke på brislingfiske i Hardanger. Fra fire forskjellige «brislingbruk» ble det meldt inn over 300 t. Fangstene er tatt i Ulkvik kommune på innsida av Hardangerbroen. Fiskerne melder om godt med brisling i dette område og fisket var godt i siste del av uken.

Størrelsene på brislingen ligger i området 118 -128 stk/kg, og kvaliteten på fisken er meget god til prima hermetikk.

Da den fastsatte kvoten (500 t) for Hardangerfjorden er beregnet oppfisket så sende Fiskeridirektoratet ut stoppmelding på lørdag.

For kystbrisling så vil vi nå dreie fokus på åpning i Sognefjorden. Og en avgjørelse om dette vil komme snart.


Kolmule/Øyepål:
Vi fikk 1.200 t med kolmule, 400 t øyepål, 280 t strømsild og 250 t hestmakrell fra «Kanten» sist uke.

Dette er fisket fra åtte båter og fangstene er solgt til fabrikker fra Egersund til Måløy.


Bergen 11.10.2021
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt