Fiskets gang uke 43

Publisert: av Kenneth Garvik

Høstens beste NVG sild uke og mindre makrell fra Nordsjøen

Makrell:
Vi fikk betydelig mindre kvantum på makrell enn de tre foregående ukene. Totalt er det innmeldt 23.100 tonn sist uke der det på onsdag og torsdag ble tatt henholdsvis 6.400 t og 5.300 t. I helgen har fisket vært delvis hemmet av kuling på feltet. Av dette kvantum har ringnot bidratt med 16.600 t, kyst 1.900 t. SUK og trål med hver sine 700 t, og fra tre utenlandske båter har vi 3.200 t innmeldt.

Med unntak av noen få mindre fangster tatt på kysten av de minste i kystgruppen så er makrellen fisket i EU sonen. I starten av uken fangstet båtene i området øst av Sumburgh Head (sørspissen av Shetland), mens en utover i uken har trukket sørøstover til området sør av Fladengrunn. Fiskerne melder om varierende makrellregistreringer, der det i perioder har vært vanskelig å finne retning på makrellen og derved har det blitt en del bomkast.

Som ellers i sesongen så er makrellen relativ stor med snittvekter i området 370- 470 gram, der vektet snitt for hele uken er på 441 g.

Ser vi på kvotebilde så er det nå fisket 183.700 t, og det gjenstår vel 40.000 t om vi også hensyntar fullt flexkvantum på 21.388 t. Om vi estimerer et flexkvantum på 8.000 t så vil det bli fisket 27.500 t resten av året for norske båter.

I kommende uker vil flere utenlandske båter som tråler makrellen komme inn i fisket. I november i fjor omsatte vi 33.000 t fra utenlandske båter.

 

NVG-sild:
Vi fikk høstens beste sildeuke med 32.500 tonn i journalen, der de beste dagsfangstene var mandag med 7.000 t og fredag med 8.100 t.

Som for makrell så er det ringnot gruppen som bidrar mest til ukens kvantum. De har fisket 23.000 t, kyst 8.300 t og trål 1.200 t.

Også denne uke er det to hovedområder en fisker sild i. Det ene i Norskehavet og det andre utenfor kysten av Troms.
Fra Norskehavet har fisket vært ujevnt og vanskelig da silda står dypt og ut over i et stort område. Herfra er det innmeldt 8.600 t fordelt på 13 fangster. Silda her er stor med snittvekt på 366 g
Fra områdene utenfor Troms er det fisket hele 23.900 t, og her melder fiskerne om store sildemengder der silda er letter å fange med not. Det rapporteres om flere gode kast på opptil 1.000 t. Flåten startet uken med fiske i sørkanten på Tromsøflaket og har videre trukket sørover til området rundt 30 n.mil nord av Andenes. Snittvektene herfra ligger i området 200-280 g, med snitt på 243 g.

I kommende uke forventes det fortsatt stor deltagelse i sildefiske. Vi får håpe på bedre tilgjengelighet i Norskehavet, og at silda islendingene registrerte på tidligere i høst kommer inn i Smutthavet/ norsk sone. For silda i nord så er det spennende å se om den fortsetter sørover eller snur på nordøst igjen for så å trekke inn i Kvænangen.

 


Nordsjøsild:
Fra tre båter er det i direktefisket etter sild innmeldt 1.200 tonn med nordsjøsild. Silda er tatt i EU sonen vel 100 n.mil øst av Aberdeen. Størrelsene på silda ligger i området 193- 214 g.
Fra kjøperhold så meldes det at det fortsatt finnes rogn i silda selv om vi er så sent på høsten.


Kystbrisling:
Fisket i Sognefjorden åpnet tirsdag denne uke, men så langt har det vært labert fiskeri med bare 5 fangster fra tre «brislingbruk» med vel 50 t totalt.

Fra tirsdag i denne uke vil også Nordfjord bli åpnet for brisling fiske.


Øyepål/Kolmule:
For øyepål er det sist uke fisket 2.800 t der 2.100 t er fisket på Fladen i EU sonen. Det resterende er tatt på Kanten i norsk sone.

Av andre arter til mel/olje anvendelse har vi 900 t kolmule, 450 t hestmakrell og vel 200 t strømsild.

 

Bergen 26.10.2020
Kenneth Garvik
[email protected]o

Siste nytt