Fiskets gang uke 44

Publisert: av Roar Bjånesøy

Godt nvg-sildfiske når værgudene tillater det, større deltagelse og dermed mer fangsting av nordsjøsild og fremdeles en del makrell

NVG-sild

Totalt sett ble ukekvantumet med nvg-sild godt, nesten 36 800 tonn ble registrert. Men værgudene har ikke vært i det gode lag hele uken, vi har derfor dagkvantum fra 0 til 12 300 tonn. Storparten av silden kommer fra Smutthavet, hele 25 800 tonn er hentet her. I tillegg er 7 100 tonn tatt i tilstøtende område, men i norsk sone. Det er over et ganske stort område i Smutthavet det er tatt fangster, lengst vest er litt sør for 66 graden og 4 grader vest og nordøstligste område er nesten 67 grader Nord, 1 grad øst. Størrelsen varierer fra 345 til 388 gram og med et vektet snitt på 372 gram.

Også lengre nord, på Tromsøflaket, er det tatt en del fangster, 5 på til sammen 3 900 tonn. Denne silden er av en mindre størrelse, 212 gram i snitt. Den fangsten som ble tatt nærmest land ble tatt ut av Fuglen på Sørøya mens den som ble tatt lengst ut ble tatt på nord på Tromsøflaket.

Av det totale kvantum på nesten 36 800 tonn har ringnot bidratt med 32 950tonn, kyst / SUK 2 650 tonn og 1 200 tonn fra Russisk trålere som mellomlagrer i Norge.


Nordsjøsild

Denne uken ble det noe større deltagelse i nordsjøsildfiske, ca. 3 250 tonn er meldt inn fordelt på 11 fangster. Mesteparten av fangstingen har foregått i nesten samme område som det fiskes makrell i, 50 – 60 nm. øst av Fair Isle / Sumburgh Head, men det er også tatt en fangst så langt sør som mot 56 graden, 1 grad øst. I tillegg er det tatt en fangster i Norsk sone, område Lingbanken og et par små trålfangster i andre områder. Størrelsen varierer fra 165 til 210 gram, silda sør i Nordsjøen var den minste. Totalt vektet snitt 183 gram. Ca. 1 300 tonn er tatt med trål mens ca. 1 900 er tatt med not.


Makrell

Også denne uke ble det et bra ukeresultat, vel 28 650 tonn makrell kom i journalen og det er selvfølgelig den utenlandske trålflåten som bringer tallet opp på denne høyde. 20 950 tonn kom fra denne flåten mens de norske båtene stod for vel 7 700 tonn. Fordelingen på den norske flåten er 720 tonn fra ringnot, 1450 tonn fra trål, 610 tonn fra SUK og 4950 fra kyst. Fisket foregår også denne uke sørøst av Shetland både for de norske og utenlandske båtene, men fra de utenlandske båtene ser vi en tildens til at de er kommet noe mer på nordvest, dvs. at de nå også fisker sør og sørvest av Shetland.

Størrelsen på fisken fra den utenlandske flåten er fra 375 til 430 gram mens fisken fra de norske båtene varierer fra 294 til 410 gram. Vektet snitt fra de norske 392 gram mens fr utenlandsk flåte er 404 gram. På den norske kvoteoversikten minker det stadig på kvote og det gjenstår nå en saldo på nesten 25 000 tonn og det er da inkl. årets tildelte flex.

På kysten er det tatt to låsfangster, en i Bømlo og en i Fitjar kommune, på til sammen 15 tonn med fisk på 380-400 gram. Begge disse er solgt til anvendelse for ferskmarked.


Hestmakrell
En del fartøy har denne uken lett etter hestmakrell uten at dette har gitt resultat. Etter de opplysningene vi har fått er det ikke registrert fangstbare forekomster av arten. En liten kystnotfangst på 30 tonn er tatt på Raunefjorden like sør for Bergen.


Havbrisling

Et fartøy, som var av de som opprinnelig hadde utseiling etter trekningslista, var på feltet når fristen for utseiling gikk ut 1/11 kl. 2400. Etter denne frist skulle Norges Sildelag gå videre på ventelista og gi ledige plasser til førtøy som ønsket å benytte seg av tilbudet. Ved "veis ende" på ventelista var det kun fem fartøy som var interessert i å benytte dette tilbudet. Rapportene fra det fartøyet som har vært på feltet noen dager er at det er lite eller ingen havbrisling å finne.


Indirekte konsum

Denne uke er det ingen fangster til indirekte konsum, kun beskjedene mengder som bifangst i andre fiskeri.


Bergen 6. 11. 2017
Odd Fredrik Andersen

 

Siste nytt